title Thẩm định dự án

Công tác Thẩm định, phê duyệt dự án, quản lý đầu tư
Chủ nhật, 02/08/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Đã thẩm định, phê duyệt 38 dự án, gồm: Phê duyệt 03 dự án phát triển nhà ở; thẩm định thiết kế cơ sở 09 dự án, có tổng mức đầu tư là 4.989,889 tỷ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng 468.576 m2;

Trong 6 tháng đầu năm 2015, kết quả thực hiện như sau:

- Đã thẩm định, phê duyệt 38 dự án, gồm: Phê duyệt 03 dự án phát triển nhà ở; thẩm định thiết kế cơ sở 09 dự án, có tổng mức đầu tư là 4.989,889 tỷ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng 468.576 m2; phê duyệt 19 dự án nhóm B, nhóm C, có tổng mức đầu tư được duyệt 1.742,509 tỷ đồng (so với cùng kỳ, giảm 804,585 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 31,59%), tiết giảm so với chủ đầu tư đề xuất là 132,4 tỷ đồng, có tổng diện tích sàn xây dựng là 84.465,8 m2; Phê duyệt 07 hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật, có tổng mức đầu tư được duyệt là 30,37 tỷ đồng, tiết giảm so với chủ đầu tư đề xuất 1,2 tỷ đồng. Có văn bản hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ 36 dự án; chủ đầu tư tự rút hồ sơ về chỉnh sửa 09 dự án. Hiện đang thụ lý 16 hồ sơ (05 dự án phát triển nhà ở; 02 hồ sơ góp ý kiến thiết kế cơ sở; 08 dự án nhóm B, nhóm C; 01 hồ sơ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật).

Kết quả thực hiện tháng 7 năm 2015:

- Thẩm định, phê duyệt dự án, quản lý đầu tư: Đã thẩm định, phê duyệt 24 dự án, gồm: Phê duyệt 05 dự án phát triển nhà ở, có tổng mức đầu tư là 8.192,650 tỷ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng 271.268 m2; thẩm định thiết kế cơ sở 03 dự án, có tổng mức đầu tư là 30,349 tỷ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng 1.143 m2; phê duyệt 08 dự án nhóm B, nhóm C, có tổng mức đầu tư được duyệt 228 tỷ đồng, tiết giảm so với chủ đầu tư đề xuất là 15,644 tỷ đồng, có tổng diện tích sàn xây dựng là 5.558,7 m2; Phê duyệt 08 hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật, có tổng mức đầu tư được duyệt là 4,351 tỷ đồng, tiết giảm so với chủ đầu tư đề xuất 0,036 tỷ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng 986,74 m2. Có văn bản hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ 07 dự án; chủ đầu tư tự rút hồ sơ về chỉnh sửa 03 dự án. Hiện đang thụ lý 26 hồ sơ (06 dự án phát triển nhà ở; 01 hồ sơ điều chỉnh dự án; 06 hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở; 10 dự án nhóm B, nhóm C; 03 hồ sơ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật).

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 1535
Tin mới hơn
Tin đã đưa