title Phát triển nhà và thị trường bất động sản

Công văn số 10762/SXD-PTN&TTBĐS ngày 27/8/2019 của Sở Xây dựng về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
Thứ tư, 28/08/2019, 02:52 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012; Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền; Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1590/BXD-QLN ngày 08 tháng 7 năm 2019 về thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc, khẩn trương thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền cụ thể như sau:

1. Đối với các Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, Sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh:

- Ban hành và thực hiện Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định pháp luật (tham khảo đề cương tại Phụ lục 01 đính kèm); Rà soát, cập nhật Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố (nếu đã ban hành); Gửi quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố (ban hành mới hoặc bản cập nhật) của quý đơn vị về Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 15 tháng 9 năm 2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám, sát.

- Thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền, …

- Lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên) về Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo đúng các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.

- Thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại chính tổ chức mình về các giao dịch bất động sản. Kết quả đánh giá rủi ro của quý đơn vị gửi về Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 15 tháng 9 năm 2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát.

- Liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để có thông tin và hướng dẫn về các danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) theo quy định của pháp luật.

- Truy cập cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tải xuống các báo cáo để có thông tin kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố nói chung và kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực bất động sản nói riêng, theo hướng dẫn tại https://sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/fm/pcrt hoặc liên hệ trực tiếp với Cục Phòng, chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (địa chỉ: số 504 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội; số điện thoại: 02439392229; fax: 02439392236) để có các Văn bản, thông tin hướng dẫn việc tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống rử tiền và báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.

2. Đối với Thanh tra Sở Xây dựng

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, Sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và có báo cáo tổng hợp gửi về Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng trước ngày 15 tháng 9 năm 2019 (mẫu  báo cáo đính kèm Phụ lục số 02).

Xem chi tiết Công văn 10762/SXD-PTN&TTBĐS ngày 27/8/2019 của Sở Xây dựng và các phụ lục kèm theo tại đây.

Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản

Số lượng lượt xem: 3008
Tin mới hơn
Tin đã đưa