title Vật liệu xây dựng

Công văn số 11540/SXD-QLCL-VLXD ngày 22/11/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 09/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020 và phổ biến ấn phẩm tiết kiệm năng lượng năm 2021
Thứ hai, 22/11/2021, 07:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 22/11/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 11540/SXD-QLCL-VLXD về việc triển khai Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 09/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020 và phổ biến ấn phẩm tiết kiệm năng lượng năm 2021.

Qua đó, thông tin như sau:

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 4946/SCT-QLNL ngày 02/11/2021 của Sở Công thương về việc phổ biến ấn phẩm tiết kiệm năng lượng năm 2021 (do Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công thương xây dựng).

Qua nghiên cứu, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 09/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020; đồng thời, đề nghị các Hội, Hiệp hội phổ biến cho các thành viên liên quan; các chủ đầu tư công trình xây dựng, các doanh nghiệp sản xuất xi măng, nhựa và vật liệu xây dựng (VLXD) khác có sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn Thành phố:

1. Nghiên cứu và triển khai thực hiện Ấn phẩm tiết kiệm năng lượng năm 2021 bao gồm: Danh bạ phục vụ các hoạt động tiết kiệm năng lượng, cẩm nang tiết kiệm điện trong gia đình, cẩm nang tiết kiệm điện trong nhà máy và công sở, standee, poster, profile,… Bản điện tử ấn phẩm được đăng tải tại chuyên mục Tài liệu/ Sổ tay trên Trang thông tin điện tử http://tietkiemnangluong.com.vn.

2. Các chủ đầu tư công trình xây dựng, doanh nghiệp sản xuất xi măng, nhựa và VLXD khác có sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn Thành phố có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị chủ động nghiên cứu, tổ chức thực hiện nhằm triển khai có hiệu quả mục tiêu “Hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và có hiệu quả trong mọi hoạt động của xã hội” tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.

Đính kèm file: Công văn số 11540/SXD-QLCL-VLXD.

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Số lượng lượt xem: 403
Tin mới hơn
Tin đã đưa