title Hướng dẫn thực hiện pháp luật

Công văn số 19030/SXD-PTN&TTBĐS ngày 30/11/2017 của Sở Xây dựng v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 238 căn nhà ở thấp tầng thuộc Dự án Khu nhà ở Phước Kiển tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè
Thứ hai, 04/12/2017, 02:09 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 483/2017/TB ngày 08 tháng11 năm 2017, và hồ sơ (Biên nhận số 176/TNHS-HĐV ngày 14tháng 11 năm 2017) của Công ty TNHH Đầu tư Phước Kiển về việc thông báo bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 238căn nhà ở thấp tầng thuộc Dự án Khu nhà ở Phước Kiển tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Dự án). Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về thông tin dự án (theo Quyết định số 5261/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố vềchấp thuận đầu tư dự án Khu nhà ở Phước Kiển tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh)

- Tên dự án : Khu nhà ở Phước Kiển.

- Địa điểm dự án : Xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

- Tên chủ đầu tư : Công ty TNHH Đầu tư Phước Kiển.

- Quy mô dự án : Diện tích đất toàn khu là 82.818 m2, quy mô xây dựng gồm 238 căn nhà ở thấp tầng, gồm: 192 căn nhà liên kế, 16 căn nhà biệt thự đơn lập, 30 căn nhà biệt thự song lập.

 

2. Về pháp lý dự án

2.1. Về Giấy tờ về quyền sử dụng đất

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã cấp Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CC336531 (vào sổ cấp giấy chứng nhận CT57080) ngày 12 tháng 9 năm 2016 cho Công ty TNHH Đầu tư Phước Kiển, tại thửa đất số 256, tờ bản đồ số 50, Bộ địa chính xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (theo tài liệu đo năm 2004); địa chỉ xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh; diện tích đất là 82.818 m2; hình thức sử dụng đất: Sử dụng riêng; mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị (Xây dựng khu nhà ở); thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, theo Quyết định số 5320/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Tại Điểm 6 Phần II, ghi chú: Công ty TNHH Đầu tư Phước Kiển đã thực hiện nghĩa vụ tài chính tương ứng với các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc tại Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè. Công ty có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có) do điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2016 và Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 20 tháng 04 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè; Công ty có trách nhiệm hoàn tất xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội toàn bộ dự án làm cơ sở để Sở Tài nguyên và Môi trường tách cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất theo quy định.

Ngày 02 tháng 6 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 2844/QĐ-UBND về duyệt giá trị quyền sử dụng đất theo giá thị trường đối với khu đất diện tích 82.818 m2 tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè để Công ty TNHH Đầu tư Phước Kiển thực hiện nghĩa vụ tài chính (bổ sung) khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết Dự án là 4.779.331.600 đồng. Mức giá trên được xác định tương ứng theo các chỉ tiêu tại các Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2016 và Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 20 tháng 04 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 của Dự án;

Ngày 23 tháng 6 năm 2017, Cục Thuế thành phố có Thông báo số 7373/TB-CT về nộp tiền sử dụng đất (bổ sung) là 4.779.331.600 đồng; sau đó, Chi Cục thuế Nhà Bè có Thông báo số 1889/TB-CCT ngày 03/7/2017 xác nhận Công ty TNHH Đầu tư Phước Kiển đã nộp tiền sử dụng đất (bổ sung) là 4.779.331.600 đồng (bốn tỷ bảy trăm bảy mươi chín triệu ba trăm ba mươi mốt ngàn sáu trăm đồng chẵn).

2.2. Về hồ sơ dự án

Dự án đã được Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2012; chấp thuận đầu tư dự án tai Văn bản số 1065/UBND-QLĐT ngày 21 tháng 6 năm 2013; phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2016 và Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2016; Ban hành Quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án tại Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2017;

Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận đầu tư dự án tại Quyết định số 5261/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017.

2.3. Về Thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 238 căn nhà ở thấp tầng tại Dự án đã được Công ty TNHH Đầu tư Phước Kiển phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật tại Quyết định số 329a/QĐ-GĐ ngày 31 tháng 5 năm 2017;

2.4. Về giấy phép xây dựng của dự án: Theo Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyên Nhà Bè ban hành Quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án (Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2016 và số 876/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè) 238 căn nhà ở thấp tầng thuộc Dự án (192 căn nhà liên kế, 16 căn nhà biệt thự đơn lập, 30 căn nhà biệt thự song lập) có diện tích đất từ 105,6 m2 đến 429,7 m2; có diện tích sàn xây dựng mỗi căn từ 216,11 m2 đến 467,3 m2; tầng cao xây dựng ≤ 03 tầng. Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì công trình được miễn giấy phép xây dựng;

2.5. Về giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án: Chủ đầu tư (Công ty TNHH Đầu tư Phước Kiển); Tư vấn thiết kế (Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và thiết bị công nghiệp); Tư vấn giám sát (Công ty Cổ phần Kiến Á); Đơn vị thi công (Công ty TNHH Thương mại dich vụ vận tải xây dựng giao thông T&T) có Biên bản ngày 29 tháng 5 năm 2017 nghiệm thu đường giao thông nội bộ, thoát nước mưa, thoát nước thải của Dự án.

3. Về thế chấp dự án, quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai

Hiện nay, Dự án đã được Công ty TNHH Đầu tư Phước Kiển thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai của Dự án tại Ngân hàng HDBank. Ngày 13 tháng 11 năm 2017, Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Sài Gòn (Ngân hàng HDBank) có Văn bản số 207/2017/CN SG, đồng ý cho chủ đầu tư không phải giải chấp và được bán nhà ở hình thành trong tương lai của Dự án theo quy định của pháp luật và Ngân hàng HDBank. Ngân hàngHDBank đề nghị Công ty có trách nhiệm chuyển toàn bộ các khoản tiền thu được từ việc bán nhà ở hình thành trong tương lai của Dự án về tài khoản số 045704070017291 của Công ty tại Ngân hàng HDBank.

4. Bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng

Ngày 23 tháng 9 năm 2016, Ngân hàng HDBank có Văn bản số 207/2016/CNSG cam kết bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của Công ty với khách hàng mua nhà tại Dự án khi Công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện và quy định cấp tín dụng của HDBank.

5. Ý kiến của Sở Xây dựng

Căn cứ quy định tại Điều 55, Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 và Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, 238 căn nhà ở thấp tầng (192 căn nhà liên kế, 16 căn nhà biệt thự đơn lập, 30 căn nhà biệt thự song lập) thuộc Dự án Khu nhà ở Phước Kiển tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, do Công ty TNHH Đầu tư Phước Kiển làm chủ đầu tư, đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

6. Trách nhiệm của Công ty TNHH Đầu tư Phước Kiển

6.1. Thực hiện huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà cho khách hàng và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, đảm bảo theo quy định tại Điều 57 của Luật Kinh doanh bất động sản;

6.2. Thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng đảm bảo theo quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014,“Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng”;

6.3. Thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu của Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Sài Gòn tại Văn bản số 207/2017/CN SG ngày 13 tháng 11 năm 2017./.

Số lượng lượt xem: 1234
Tin mới hơn
Tin đã đưa