title Hướng dẫn thực hiện pháp luật

Công văn số 19039 /SXD-PTN&TTBĐS ngày 30/11/2017 của Sở Xây dựng v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 520 căn hộ tại 02 Block A, B-C, thuộc Dự án Khu nhà ở cao tầng, địa chỉ phường Tân Tạo A, quận Bình Tân
Thứ hai, 04/12/2017, 01:46 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 89/CV-TTP ngày 10 tháng 11 năm 2017 kèm hồ sơ huy động vốn của Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng  Địa ốc Trường Thịnh Phát và Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản NH TMCP Quân đội về thông báo bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 520 căn hộ tại 02 Block A, B-C tại Dự án Khu nhà ở cao tầng, địa chỉ phường Tân Tạo A, quận Bình Tân; Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1.Về thông tin dự án (theo các Quyết định phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Dự án số 105/QĐ-SXD-TĐDA ngày 04 tháng 8 năm 2010, Quyết định số 40/QĐ-SXD-TĐDA ngày 10 tháng 5 năm 2011, Quyết định số 1166/QĐ-SXD-TĐDA ngày 26 tháng 8 năm 2016 và Quyết định số 661/QĐ-SXD-TĐDA ngày 29 tháng 5 năm 2016 của Sở Xây dựng).

-  Tên dự án: Khu nhà ở cao tầng.

-  Địa điểm dự án  : phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

-  Tên chủ đầu tư  : Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng địa ốc  Trường Thịnh Phát và Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội.

-  Quy mô dự án: 1.600 căn hộ gồm 05 Block chung cư (chung cư Lô A 160 căn hộ, chung cư lô B-C 360 căn hộ, chung cư lô D-E 360 căn hộ, chung cư lô F-G 360 căn hộ, chung cư lô H-I 360 căn hộ). Chủ đầu tư đề nghị xác nhận 520 căn hộ tại 02 Block A, B-C, đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

-  Về huy động vốn tại dự án: Ngày 27 tháng 10 năm 2017, Sở Xây dựng đã xác nhận đủ điều kiện huy động vốn của 03 Block D-E, F-G và H-I tại Văn bản số 16735/SXD-PTN&TTBĐS, với số lượng 1.080 căn hộ trong tổng số 1.600 căn hộ của Dự án.

2. Về pháp lý dự án

2.1.Về Giấy tờ về quyền sử dụng đất

Ủy ban nhân dân Thành phố có Quyết định số 5942/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Quyết định số 6648/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016, về việc giao đất cho Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng địa ốc Trường Thịnh Phát và Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội, để đầu tư xây dựng khu nhà ở cao tầng tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân;

Ngày 17 tháng 6 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố có Quyết định số 3143/QĐ-UBND điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 5942/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Quyết định số 6648/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016, với diện tích đất còn lại (sau khi giảm phần diện tích đất xây dựng trường học) là 41.049,2 m2, trong đó đất xây dựng chung cư cao tầng: 27.078 m2, đất công trình công cộng: 9.449,9 m2, đất phạm lộ giới đường: 4.521,3 m2;

Ngày 08 tháng 9 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố có Quyết định số 4804/QĐ-UBND, duyệt phương án giá đất theo giá thị trường đối với khu đất 27.078 m2 thuộc Dự án Khu nhà ở cao tầng Tecco Town tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, để Liên danh thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, số tiền là 157.280.775.852 đồng;

Ngày 27 tháng 9 năm 2017, Cục thuế Thành phố có Thông báo số 11628/TB-CT, số tiền sử dụng đất phải nộp trên diện tích đất 27.078 m2, tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân: 157.280.775.852 đồng; tiền bồi thường giải phóng mặt bằng: 141.427.372.000 đồng; số tiền còn lại mà chủ đầu tư phải nộp, sau khi khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng: 15.853.403.852 đồng;

Ngày 05 tháng 10 năm 2017, Chi cục Thuế Quận Bình Tân, có Thông báo số 17953/TB-CCT xác nhận Chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất theo Thông báo số 11628/TB-CT ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Cục thuế Thành phố, với số tiền 15.853.403.852 đồng.

2.2. Về hồ sơ Dự án

Dự án Khu nhà ở cao tầng, địa chỉ phường Tân tạo A, quận Bình Tân, do Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng địa ốc Trường Thịnh Phát và Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội làm chủ đầu tư, đã được Sở Xây dựng phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Dự án tại các Quyết định số 105/QĐ-SXD-TĐDA ngày 04 tháng 8 năm 2010, Quyết định số 40/QĐ-SXD-TĐDA ngày 10 tháng 5 năm 2011, Quyết định số 1166/QĐ-SXD-TĐDA ngày 26 tháng 8 năm 2016 và Quyết định số 661/QĐ-SXD-TĐDA ngày 29 tháng 5 năm 2016.

2.3. Về Thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Ngày 05 tháng 12 năm 2011 Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật của Dự án tại Quyết định số 07/QĐ-TTP, theo thẩm quyền được quy định tại Điều 57, Luật Xây dựng năm 2003 và Điều 18, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

2.4. Về Giấy phép xây dựng của Dự án

Theo Điều 2, Quyết định số 105/QĐ-SXD-TĐDA ngày 04 tháng 8 năm 2010 của Sở Xây dựng, Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu nhà ở cao tầng tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân không phải xin phép xây dựng đối với công trình trong phạm vi Dự án.

2.5. Về Biên bản nghiệm thu đã hoàn thành phần móng của công trình

Ngày 01 tháng 11 năm 2017Chủ đầu tư, đơn vị Tư vấn Giám sát là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Tín Minh và đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư Nam An Bình ký Biên bản số 01/BB, nghiệm thu hoàn thành phần ngầm và phần móng Block A;

Ngày 20 tháng 10 năm 2017Chủ đầu tư, đơn vị Tư vấn Giám sát là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Tín Minh và đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư Nam An Bình ký Biên bản số 01/BB, nghiệm thu hoàn thành phần ngầm và phần móng Block B-C;

2.6. Vấn đề khác có liên quan

Ngày 18 tháng 7 năm 2016, Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội, có Giấy Ủy quyền số 1112A/UQ-MBAMC, ủy quyền cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng địa ốc Trường Thịnh Phát, được ký kết các hợp đồng, giấy tờ khác liên quan đến việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý của Dự án; liên hệ với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến tiền sử dụng đất; thực hiện các công tác kinh doanh, huy động vốn phù hợp với quy định của pháp luật; quản lý Dự án đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Về thế chấp dự án, quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai

Chủ đầu tư cam kết hiện chưa thế chấp quyền sử dụng đất, nhà ở hình thành trong tương lai của Dự án Khu nhà ở cao tầng Tecco Town tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân (Văn bản số  91/CV-TTP ngày 10 tháng 11 năm 2017).

4. Bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng

Ngày 22 tháng 08 năm 2017, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh 3 tháng 2 có Văn bản số 737/BIDV-BTH. KHDN2 gửi Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Địa ốc Trường Thịnh Phát, cam kết phát hành bảo lãnh cho người mua nhà thuộc Dự án nêu trên, trên cơ sở hợp đồng mua bán ký kết hợp pháp giữa người mua nhà và chủ đầu tư, theo đúng quy định của pháp luật và của Ngân hàng. Theo đó, Ngân hàng cam kết sẽ hoàn trả cho khách hàng khoản tiền (bao gồm khoản tiền ứng trước và các khoản thanh toán) mà người mua nhà đã thanh toán cho chủ đầu tư theo hợp đồng.

5. Ý kiến của Sở Xây dựng

Căn cứ quy định tại Điều 55, Điều 56, Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 520 căn hộ tại 02 Block A, B-C (Block A 160 căn hộ, Block B-C 360 căn hộ), tại Dự án Khu nhà ở cao tầng, địa chỉ phường Tân Tạo A, quận Bình Tân do Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Địa ốc Trường Thịnh Phát và Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội làm chủ đầu tư, đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

6. Trách nhiệm của Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Địa ốc Trường Thịnh Phát và Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội

6.1. Thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng đảm bảo theo quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014, “Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng”.

6.2. Thực hiện việc huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà cho khách hàng và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đảm bảo theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản.

6.3. Trường hợp sau khi Sở Xây dựng có văn bản này, xác nhận 520 căn hộ tại 02 Block A, B-C (Block A 160 căn hộ, Block B-C 360 căn hộ), tại Dự án Khu nhà ở cao tầng, địa chỉ phường Tân Tạo A, quận Bình Tân do Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc Trường Thịnh Phát và Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Quân đội làm chủ đầu tư, đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai, nhưng chủ đầu tư có thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp một phần hoặc toàn bộ đối với 520 căn hộ nêu trên, thì việc bán nhà ở tại Dự án này chỉ được thực hiện khi đủ điều kiện và có văn bản thông báo của Sở Xây dựng theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 19, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

6.4. Thực hiện đúng theo các nội dung tại các Quyết định số 105/QĐ-SXD-TĐDA ngày 04 tháng 8 năm 2010, Quyết định số 40/QĐ-SXD-TĐDA ngày 10 tháng 5 năm 2011, Quyết định số 1166/QĐ-SXD-TĐDA ngày 26 tháng 8 năm 2016 và Quyết định số 661/QĐ-SXD-TĐDA ngày 29 tháng 5 năm 2016 của Sở Xây dựng về phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu nhà ở cao tầng, tại phường Tân Tạo A, phường Bình Tân./.

Số lượng lượt xem: 1280
Tin mới hơn
Tin đã đưa