title Chỉ đạo của lãnh đạo

Công văn số 6739/SXD-VP ngày 20/6/2021 của Sở Xây dựng về triển khai Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/6/2021 của UBND Thành phố tại Sở Xây dựng
Thứ hai, 21/06/2021, 03:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/6/2021 của UBND Thành phố về việc siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố. Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các nội dung như sau:

1. Giao Thủ trưởng các phòng, đơn vị: Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của Ủy ban nhân dân Thành phố và chỉ đạo của Giám đốc Sở tại Công văn 6279/SXD-VP ngày 18/6/2021, Công văn số 6001/SXD-VP ngày 03/6/2021 và tăng cường thêm các biện pháp sau:

- Không tụ tập trên 03 người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tuân thủ triệt để quy tắc 5K của Bộ Y tế, yêu cầu khoảng cách tối thiểu 1,5m giữa người với người tại các địa điểm công cộng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thủ trưởng các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở nếu công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tập trung quá 03 người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

- Phân công công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết mới đến cơ quan làm việc và phải tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế, cụ thể: Bố trí không quá 1/2 số lượng công chức, viên chức, người lao động đến cơ quan làm việc. Tùy theo điều kiện, tính chất công việc của phòng, đơn vị mà giao việc đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2021. Thủ trưởng phòng, đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở nếu không hoàn thành nhiệm vụ và để công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại công sở.

- Dừng các hoạt động hội họp không cần thiết. Trường hợp cần thiết phải tổ chức các cuộc họp, sự kiện, phải đảm bảo không tập trung quá 10 người trong một phòng họp, ngoại trừ các cuộc họp đặc biệt quan trọng được sự cho phép của Giám đốc Sở và phải tuân thủ thuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế.

2. Giao Chánh Văn phòng Sở:

- Đẩy mạnh việc giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tạm thời không nhận hồ sơ trực tiếp của người dân, doanh nghiệp, chỉ thực hiện tiếp nhận đối với hồ sơ đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu (Chỉ xác nhận đã đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhậu khẩu trên bản đăng ký của người nhập khẩu, để cơ quan hải quan có cơ sở xem xét việc cho mang hàng về bảo quản theo quy định của pháp luật về hải quan, nhằm tránh ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu); các trường hợp đặc biệt khác phải báo cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định.

- Tham mưu Giám đốc Sở triển khai các nội dung chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

 3. Giao Trưởng Phòng Tổ chức - Cán bộ:

- Tham mưu Giám đốc Sở xử lý nghiêm các trường hợp công chức, viên chức, người lao động có hành vi đưa tin, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng không tốt đến công tác phòng, chống dịch của Thành phố (nếu có).

- Tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở về tình hình công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

 4. Giao Chánh Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật tham mưu văn bản, trình Giám đốc Sở ban hành về việc tiếp tục triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với công trình xây dựng và công viên mảng xanh; đồng thời, chủ động, kịp thời tham mưu văn bản hướng dẫn khi có chỉ đạo mới của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Đề nghị các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng các phòng, đơn vị, quán triệt công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại công văn này, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở nếu để xảy ra các trường hợp không chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại phòng, đơn vị được phân công phụ trách.

Đính kèm file: Công văn số 6739/SXD-VP

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 2048
Tin mới hơn
Tin đã đưa