title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Công văn số 8866/SXD-QLCLXD ngày 10/9/2021 của Sở Xây dựng về việc phổ biến Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng  
Thứ hai, 13/09/2021, 06:47 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 25/8/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BXD Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ, có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021, thay thế Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016, Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017.

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật liên quan đến nội dung về quản lý an toàn lao động, chất lượng thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu tổ chức thực hiện và phổ biến Thông tư số 10/2021/TT-BXD đến các chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn được biết, thực hiện theo đúng quy định.

Đính kèm file:

- Công văn 8866/SXD-QLCLXD;

- Thông tư số 10/2021/TT-BXD.

 

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Số lượng lượt xem: 593
Tin mới hơn
Tin đã đưa