title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Công văn số 8875/SXD-QLCLXD ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Sở Xây dựng về việc góp ý dự thảo Quy định về quy trình giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố
Thứ hai, 11/07/2022, 06:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 21 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 4341/UBND-ĐT về việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình trên địa bàn Thành phố theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó có nội dung “Giao Sở Xây dựng căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Xây dựng, tham mưu quyết định điều chỉnh hoặc thay thế Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND để thống nhất thực hiện”.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng đã dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quy trình giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị góp ý cho dự thảo Quy định về quy trình giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung góp ý đề nghị các đơn vị gửi bằng văn bản về Sở Xây dựng trước ngày 20 tháng 7 năm 2022 (đồng thời hỗ trợ gửi file văn bản góp ý qua địa chỉ email: qlcl.sxd@tphcm.gov.vn) để tổng hợp.

Sau thời hạn trên, nếu đơn vị không có ý kiến phản hồi xem như thống nhất với nội dung dự thảo.

Đính kèm file:

- Công văn số 8875/SXD-QLCLXD;

- Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về quy trình giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Số lượng lượt xem: 333
Tin mới hơn
Tin đã đưa