title Các văn bản phản hồi, cung cấp kết quả xử lý

Cung cấp thông tin cho Báo Xây dựng - Cơ quan đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Xây dựng
Thứ năm, 06/01/2022, 08:06 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được đề nghị của Báo Xây dựng - Cơ quan đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Xây dựng về việc đề nghị cung cấp thông tin nhà công sản cho thuê.

Qua rà soát, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về trách nhiệm tham mưu phương án xử lý, sắp xếp lại tài sản công

Căn cứ Khoản 4, Điều 1 Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công về sửa đổi điểm a, điểm b Khoản 2 Điều 4 như sau:

“2. Trách nhiệm lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất được quy định như sau:

a) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Kiểm toán nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan trung ương của các tổ chức (tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội), Ngân hàng Chính sách xã hội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là bộ, cơ quan trung ương) lập phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này thuộc phạm vi quản lý;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với sở, ban, ngành cấp tỉnh, Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, doanh nghiệp thuộc tỉnh lập phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này thuộc phạm vi quản lý của địa phương;”.

2. Về thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Căn cứ Điểm 4, Khoản 6, Điều 1 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định:“4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (trừ nhà, đất quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều này) do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc địa phương quản lý.”

3. Về thẩm quyền quản lý tài sản công

Căn cứ Khoản 1, Điều 18 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp:

“Thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu đối với tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật. Thống nhất quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương; công khai tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương.”

Căn cứ Khoản 3, Điều 19 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định:

“Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cơ quan tài chính cùng cấp  giúp Ủy ban nhân dân:

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với tài sản công quy định tại Điều 18 của Luật này;

b) Trực tiếp quản lý, xử lý đối với một số loại tài sản công theo quy định tại Luật này và pháp luật có liên quan.”

4. Về tình hình tình hình tiếp nhận tài sản công

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, hiện nay Sở Xây dựng (Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng) tiếp nhận, bàn giao quản lý 25 địa chỉ nhà, đất với tổng diện tích sử dụng là 58.653,26 m2, gồm: 14 địa chỉ nhà, đất riêng lẻ (diện tích sử dụng 28.617,82 m2) và 11 sàn thương mại của 11 chung cư (diện tích sử dụng 30.035,44 m2).

Sở Xây dựng thông tin đến Báo Xây dựng - Cơ quan đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh theo đề nghị.

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 76
Tin mới hơn
Tin đã đưa