title Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện trong lĩnh vực đầu tư công
Thứ sáu, 28/08/2020, 08:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 18/6/2014, có hiệu lực ngày 01/01/2015. Tệp đính kèm.

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020, ngày có hiệu lực: 01/01/2021, 15/8/2020 (đối với Khoản 13, 30, 37 Điều 1; Điểm d, đ, Khoản 3 Điều 3). Tệp đính kèm.

3. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 13/6/2019, ngày có hiệu lực: 01/01/2020. Tệp đính kèm.

4. Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2013, ngày có hiệu lực: 01/7/2014. Tệp đính kèm.

5. Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 25/6/2015, ngày có hiệu lực: 01/01/2017. Tệp đính kèm.

6. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 15/2017/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 21/6/2017, ngày có hiệu lực: 01/01/2018. Tệp đính kèm.

7. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu được Chính phủ ban hành ngày 26/6/2014, ngày có hiệu lực: 15/8/2014. Tệp đính kèm.

8. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng được Chính phủ ban hành ngày 18/6/2015, ngày có hiệu lực: 05/08/2015. Tệp đính kèm.

9. Nghị định số 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác được Chính phủ ban hành ngày 10/10/2016, ngày có hiệu lực: 20/12/2016. Tệp đính kèm.

10. Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng được Chính phủ ban hành ngày 05/4/2017, ngày có hiệu lực: 01/06/2017. Tệp đính kèm.

11. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hưng dn thi hành Luật Ngân sách nhà nước được Chính phủ ban hành ngày 21/12/2016, ngày có hiệu lực: 01/01/2017. Tệp đính kèm.

12. Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Chính phủ ban hành ngày 26/12/2017, ngày có hiệu lực: 01/01/2018. Tệp đính kèm.

13. Nghị định s63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đi tác công tư được Chính phủ ban hành ngày 04/5/2018, ngày có hiệu lực: 19/06/2018. Tệp đính kèm.

14. Nghị định số 100/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ xây dựng được Chính phủ ban hành ngày 16/7/2018, ngày có hiệu lực: 15/9/2018. Tệp đính kèm.

15. Nghị định 39/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ được Chính phủ ban hành ngày 11/3/2018, ngày có hiệu lực: 11/3/2018. Tệp đính kèm.

16. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng được Chính phủ ban hành ngày 14/08/2019, ngày có hiệu lực: 01/10/2019. Tệp đính kèm.

17. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư công được Chính phủ ban hành ngày 06/4/2020, ngày có hiệu lực: 06/04/2020. Tệp đính kèm.

18. Nghị định 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư được Chính phủ ban hành ngày 28/02/2020, ngày có hiệu lực: 20/4/2020. Tệp đính kèm.

19. Nghị quyết số 70/NQ-CP Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được Chính phủ ban hành ngày 03/08/2017, ngày có hiệu lực: 03/08/2017. Tệp đính kèm.

20. Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 14/02/2015, ngày có hiệu lực: 15/4/2015. Tệp đính kèm.

21. Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 06/5/2015, ngày có hiệu lực: 01/7/2015. Tệp đính kèm 1 Tệp đính kèm 2;  Tệp đính kèm 3. 

22. Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 27/10/2015, ngày có hiệu lực: 22/12/2015. Tệp đính kèm.

23. Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 26/10/2015, ngày có hiệu lực: 10/12/2015. Tệp đính kèm.

24. Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 27/11/2015, ngày có hiệu lực: 15/01/2016. Tệp đính kèm.

25. Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 21/12/2015, ngày có hiệu lực: 15/02/2016Tệp đính kèm.

26. Thông tư số 58/2016/TT-BTC về quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt dộng thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân dân, dơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được Bộ Tài chính ban hành ngày.29/3/2016, ngày có hiệu lực: 16/5/2016. Tệp đính kèm.

27. Thông tư số 16/2016/TT-BXD về quy định chi tiết thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng được Bộ Xây dựng ban hành ngày 30/6/2016, ngày có hiệu lực: 15/08/2016. Tệp đính kèm.

28. Thông tư số 18/2016/TT-BXD quy định chi tiết về thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình được Bộ Xây dựng ban hành ngày 30 /6/2016, ngày có hiệu lực: 15/08/2016. Tệp đính kèm.

29. Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 29/9/2016, ngày có hiệu lực: 01/12/2016. Tệp đính kèm.

30. Thông tư số 342/2016/TT-BTC về quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hưng dn thi hành Luật Ngân sách nhà nước được Bộ Tài chính ban hành ngày 30/12/2016, ngày có hiệu lực: 13/02/2017. Tệp đính kèm 1Tệp đính kèm 2.

31. Thông tư số 61/2017/TT-BTC  về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách hỗ trợ được Bộ Tài chính ban hành ngày 15/6/2017, ngày có hiệu lực: 01/8/2017. Tệp đính kèm.

32. Thông tư số 145/2017/TT-BTC về hướng dẫn cơ chế tài chính của dơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác được Bộ Tài chính ban hành ngày 29/12/2017, ngày có hiệu lực: 14/02/2018. Tệp đính kèm.

33. Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 15/11/2017, ngày có hiệu lực: 01/3/2018. Tệp đính kèm.

34. Thông tư số 09/2018/TT-BKHĐT về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 28/12/2018, ngày có hiệu lực: 15/02/2019. Tệp đính kèm.

35. Thông tư số 04/2019/TT- BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thu sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt dộng đấu thầu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 25/01/2019, ngày có hiệu lực: 11/03/2019. Tệp đính kèm.

36. Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 10/12/2018, ngày có hiệu lực: 01/09/2019. Tệp đính kèm.

37. Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16/12/2019, ngày có hiệu lực: 01/02/2020. Tệp đính kèm.

38. Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 05/5/2020 của Bộ Xây dựng về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong năm 2020 được Bộ Xây dựng ban hành ngày 05/5/2020, ngày có hiệu lực: 05/5/2020. Tệp đính kèm.

39. Văn bản hợp nhất 904/VBHN-BKHĐT hợp nhất Nghị định về kế hoạch đầu tư công hạn và hằng năm được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 12/2/2019. Tệp đính kèm.

40. Công văn số 579/BKHĐT-QLĐT về tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 30/01/2020, ngày có hiệu lực: 30/01/2020. Tệp đính kèm.

41. Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND Ban hành quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành ngày 25/5/2018, ngày có hiệu lực: 04/6/2018. Tệp đính kèm.

42. Công văn số 83/UBND-DA về đôn đốc tình hình triển khai áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành ngày 09/01/2020, ngày có hiệu lực: 09/01/2020. Tệp đính kèm.

43. Văn bản số 1356/SXD-TĐDA về đôn đốc tình hình triển khai áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng được Sở Xây dựng ban hành ngày 11/02/2020Tệp đính kèm.

(Theo Công văn số 9612/SXD-PC ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020)

Nguồn: http://vanban.chinhphu.vn/

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 6206
Tin mới hơn
Tin đã đưa