title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Hướng dẫn hoạt động kiểm định,giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực,chứng nhận sự phù hợp CLCTXD
Thứ năm, 22/12/2011, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 06/04/2011 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 03/2011/TT-BXD Hướng dẫn hoạt động Kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2011.

Thực hiện ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 04/BXD-GĐ ngày 13/9/2011 về Hướng dẫn công bố thông tin các tổ chức kiểm định, chứng nhận.

Thực hiện văn bản số 6908/VP-ĐTMT ngày 29/9/2011 của Văn phòng UBND thành phố về hướng dẫn công bố thông tin các tổ chức kiểm định, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng thực hiện cung cấp thông tin về năng lực ( theo nội dung hướng dẫn của Bộ Xây dựng ) để được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng .

Sở Xây dựng hướng dẫn các tổ chức tư vấn, cá nhân hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trong các lĩnh vực kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng thực hiện một số điều về hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng ( theo quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/04/2011 của Bộ Xây dựng ) và thủ tục cung cấp thông tin về năng lực để được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, như sau :

I. Hướng dẫn điểm c khoản 1 Điều 11 :

Các công trình được thực hiện chứng nhận an toàn chịu lực hay Các công trình được thực hiện chứng nhận phù hợp chất lượng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng ở địa phương thì chủ đầu tư, chủ sở hữu có trách nhiệm gửi 01 giấy chứng nhận kèm theo Báo cáo kết quả kiểm tra và Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình hoặc hạng mục công trình được chứng nhận cho Sở Xây dựng để kiểm tra và quản lý.

Sở Xây dựng tiếp nhận Giấy chứng nhận và có văn bản tiếp nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 03/2011/TT-BXD .

II. Hướng dẫn thực hiện điểm c khoản 2 của điều 14 : Công bố thông tin các tổ chức kiểm định, tổ chức chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận chất lượng phù hợp và tổ chức chuyên môn giám định tư pháp xây dựng :

Các tổ chức chuyên môn giám định tư pháp xây dựng theo quy định tại Thông tư số 35/2009/TT-BXD, các tổ chức kiểm định có đủ điều kiện về năng lực theo quy định tại Điều 7 và các tổ chức chứng nhận an toàn chịu lực, tổ chức chứng nhận chất lượng phù hợp có đủ điều kiện về năng lực theo quy định tại Điều 10 của Thông tư số 03/2004/TT-BXD ngày 06/04/2011 của Bộ Xây dựng, để hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, phải đăng ký công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng .

Tài liệu về thủ tục cung cấp thông tin và mẫu văn bản đăng ký, được quy định tại công văn số 04/BXD-GĐ ngày 13/9/2011 của Bộ Xây dựng và gởi kèm theo văn bản Hướng dẫn này .

Sở Xây dựng tiếp nhận và công bố thông tin các tổ chức kiểm định, tổ chức chứng nhận hoạt động trên địa bàn; công bố các hình thức xử phạt các tổ chức vi phạm trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ( địa chỉ trang www.soxaydung.hochiminhcity.gov.vn).

Trên đây là hướng dẫn một số điều về hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề nghị các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gửi ý kiến về Sở Xây dựng để được hướng dẫn giải quyết .

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 270
Tin mới hơn
Tin đã đưa