title Chỉ đạo của lãnh đạo

Kế hoạch số 6168/KH-SXD-PTN&TTBĐS ngày 08/6/2020 của Sở Xây dựng về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố năm 2020 theo Kế hoạch số 1267/KH-UBND ngày 07/4/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Thứ hai, 08/06/2020, 01:21 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Quyết định số 3582/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Chương trình Giảm nghèo bền vững của thành phố giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch số 1267/KH-UBND ngày 07/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững của thành phố năm 2020, Sở Xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2020.

1) Chỉ tiêu thực hiện

- Phát triển thêm 4,8 triệu m2 diện tích sàn xây dựng nhà ở và diện tích nhà ở bình quân là 20,19m2/người;

- Tiếp tục duy trì tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch.

2) Nội dung thực hiện

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp tục vận động hỗ trợ các chương trình sửa chữa nhà ở, xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo thành phố, trong đó, tập trung hỗ trợ sửa chữa cho những hộ có nhà đơn sơ, bán kiên cố và hỗ trợ cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa nâng cấp nhà ở đối với những hộ có diện tích nhà ở chưa đảm bảo diện tích (dưới 6m2/người ở nội thành và dưới 10m2/người ở ngoại thành).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố theo dõi, đánh giá kết quả kéo giảm chỉ số thiếu hụt về nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn và Ủy ban nhân dân quận - huyện xây dựng và triển khai Kế hoạch cung cấp nước sạch nhằm đảm bảo duy trì 100% người dân thành phố được cung cấp và sử dụng nước sạch sinh hoạt.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, Ủy ban nhân dân quận - huyện theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ giảm giá nước sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố năm 2020.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu tác động và đề xuất chuẩn nghèo, xây dựng chính sách, giải pháp hỗ trợ về nhà ở để kéo giảm thiếu hụt về điều kiện sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2021-2025.

Nội dung Kế hoạch số 6168/KH-SXD-PTN&TTBĐS được đăng tải tại đây.

Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản

Số lượng lượt xem: 3649
Tin mới hơn
Tin đã đưa