title Phát triển đô thị

Kế hoạch triển khai tiến độ thực hiện di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân đang sống trên và ven kênh rạch bằng nguồn vốn ngân sách thành phố (Thực hiện Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND Thành phố)
Thứ năm, 02/08/2018, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Kế hoạch triển khai tiến độ thực hiện di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân đang sống trên và ven kênh rạch bằng nguồn vốn ngân sách thành phố (Thực hiện Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND Thành phố về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình hành động về chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố năm 2018)

Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình hành động về chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố năm 2018. Trong đó, nội dung di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân đang sống trên và ven kênh rạch thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách thành phố là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu, mục tiêu đến năm 2020 hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng hơn 8.400 căn đối với nhóm dự án đã có chủ trương đầu tư và phấn đấu cơ bản hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án bồi thường trong năm 2019 để tiếp tục triển khai trong giai đoạn sau đối với khoảng hơn 5.000 căn của nhóm dự án chưa có chủ trương đầu tư.

Để đảm bảo kịp tiến độ, xây dựng kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và các năm còn lại của Chương trình hành động về chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận phải nêu cao tinh thần chủ động, phối hợp với các sở ngành liên quan, khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện từ công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng kế hoạch cho đến các nhiệm vụ chuyên môn theo nhiệm vụ đã được Ủy ban nhân dân thành phố giao tại Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 15/5/2018.

Với vai trò là cơ quan thường trực, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các sở ngành, quận huyện, Sở Xây dựng đã nghiên cứu, xây dựng trình tự các bước tổ chức thực hiện chỉnh trang đô thị - di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân đang sống trên và ven kênh rạch bằng nguồn vốn ngân sách gồm 18 bước dựa trên các quy định của pháp luật liên quan về quản lý thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư công, về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Sở Xây dựng đã có văn bản số 7165/SXD-PTĐT ngày 22/6/2018 gửi lấy ý kiến các sở ngành, quận huyện và tổ chức họp ngày 05/7/2018 để góp ý trực tiếp trình tự các bước thực hiện. Trên cơ sở thống nhất của các sở ngành, quận huyện, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận (thực hiện 52 dự án thuộc Phụ lục 1 - đính kèm Quyết định 2034/QĐ-UBND ngày 15/5/2018) tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Cân đối thời gian và tiến độ tổ chức triển khai thực hiện của từng dự án theo dự thảo Kế hoạch đính kèm văn bản này, sao cho phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ cụ thể gồm:

- Nhóm 07 dự án, 526 căn (theo Phụ lục 1A, đính kèm Quyết định 2034/QĐ-UBND ngày 15/5/2018) đã được ghi vốn bồi thường: hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vào cuối năm 2018.

- Nhóm 18 dự án, 7.910 căn (theo Phụ lục 1B, đính kèm Quyết định 2034/QĐ-UBND ngày 15/5/2018) đã được ghi vốn chuẩn bị đầu tư: hoàn thành bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vào cuối năm 2020.

- Nhóm 27 dự án, 5.391 căn (theo Phụ lục 1C, đính kèm Quyết định 2034/QĐ-UBND ngày 15/5/2018) chưa có chủ trương đầu tư: hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong năm 2019 để tiếp tục triển khai công tác bồi thường trong giai đoạn sau năm 2020.

Do tính chất cấp bách và quan trọng của công việc, đề nghị các đơn vị có văn bản đăng ký Kế hoạch triển khai thực hiện gửi về Sở Xây dựng trước ngày 30/7/2018; Đồng thời cử người làm đầu mối liên hệ, phối hợp với Sở Xây dựng theo dõi công tác triển khai thực hiện các dự án di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân sống trên và ven kênh rạch trên địa bàn Thành phố

Dự thảo Kế hoạch triển khai tiến độ thực hiện di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân sống trên và ven kênh rạch bằng nguồn vốn ngân sách được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng theo địa chỉ http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn.

2. Trên cơ sở bảng đăng ký tiến độ thực hiện của các quận, Sở Xây dựng sẽ phối hợp các sở ngành, tổ chức thành lập đoàn công tác định kỳ kiểm tra tiến độ triển khai hàng quý/lần tại địa phương và là cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị được Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

3. Ngoài ra, đề nghị Ủy ban nhân dân các quận và Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố triển khai thực hiện các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3714/SKHĐT-PTHT ngày 28/5/2018, Công văn số 4002/SKHĐT-PTHT ngày 05/6/2018 và Công văn số 4684/SKHĐT-TH ngày 27/6/2018 (đính kèm).

 

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 1887
Tin mới hơn
Tin đã đưa