title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng
Thứ tư, 07/01/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Danh sách các công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn Thành phố chưa thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trong năm 2014 được đăng tải trên trên website của Sở Xây dựng

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình;

Căn cứ Công văn số 2814/BXD-GĐ ngày 30/12/2013 của Bộ Xây dựng về việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình, báo cáo về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13,

Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư các công trình xây dựng chưa thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng (theo quy định tại Khoản 1, Chỉ thị số 19/2014/CT-UBND ngày 25/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh), khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

-      Sau khi khởi công, gửi Sở Xây dựng Báo cáo thông tin công trình theo mẫu quy định tại Phụ lục 1a ban hành kèm theo Công văn số 2814/BXD-GĐ ngày 30/12/2013 của Bộ Xây dựng về kiểm tra công tác nghiệm thu công trình, để Sở Xây dựng thông báo Kế hoạch kiểm tra trong quá trình thi công công trình theo quy định.

-      Trước 10 ngày làm việc so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, gửi Sở Xây dựngbáo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình và danh mục hồ sơ hoàn thành công trình theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 và Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD, để Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định.

Danh sách các công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn Thành phố chưa thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trong năm 2014 được đăng tải trên trên website của Sở Xây dựng tại địa chỉ www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 522
Tin mới hơn
Tin đã đưa