title Quản lý nhà và công sở

Sở Xây dựng triển khai bố trí nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước năm 2014 tại 04 dự án trên địa bàn quận 6, 8, Gò Vấp và Tân Bình.
Thứ hai, 22/12/2014, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về phát triển nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước để giải quyết nhu cầu chỗ ở cho một số đối tượng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 và 7 Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp nhận 376 căn nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại 04 dự án trên địa bàn quận 6, 8, Gò Vấp và Tân Bình.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về phát triển nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước để giải quyết nhu cầu chỗ ở cho một số đối tượng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 và 7 Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng (sau đây ghi tắt là Thông tư số 14/2013/TT-BXD), Sở Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp nhận 376 căn nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại 04 dự án trên địa bàn quận 6, 8, Gò Vấp và Tân Bình.

Nay, Sở Xây dựng triển khai bố trí nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước năm 2014 tại 04 dự án nêu trên như sau:

I. Thông tin chung (đính kèm Phụ lục 1 và 2):

1. Dự án chung cư số 241/1/25C đường Nguyễn Văn Luông, quận 6:

Dự án nêu trên do Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên làm chủ đầu tư, gồm 62 căn hộ nhà ở xã hội, có diện tích 47m2 – 60,5mvà đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận giao Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 6 tiếp nhận, quản lý.

A) Đơn giá bán bình quân tạm tính (chưa có VAT): 12.052.000 đồng/m2

B) Giá thuê (tạm tính):

- Bình quân 50 năm:   88.000 đồng/m2/tháng.

- Bình quân 20 năm: 114.000 đồng/m2/tháng.

C) Giá thuê mua (tạm tính):

- Bình quân 15 năm: 130.000 đồng/m2/tháng.

- Bình quân 10 năm: 165.000 đồng/m2/tháng.

2. Dự án chung cư số 481 đường Bến Ba đình, quận 8:

Dự án nêu trên do Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH Một thành viên làm chủ đầu tư, gồm 108 căn hộ nhà ở xã hội, có diện tích 57m2 – 60m2 và đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận giao Quỹ Phát triển nhà ở thành phố tiếp nhận, quản lý.

A) Đơn giá bán bình quân tạm tính (chưa có VAT):  8.220.000 đồng/m2 

B) Giá thuê (tạm tính):

- Bình quân 50 năm: 60.000 đồng/m2/tháng.

- Bình quân 20 năm: 78.000 đồng/m2/tháng.

C) Giá thuê mua (tạm tính):

- Bình quân 15 năm:   89.000 đồng/m2/tháng.

- Bình quân 10 năm: 113.000 đồng/m2/tháng.

3. Dự án chung cư số 26 đường Nguyễn Thượng Hiền, quận Gò Vấp:

Dự án nêu trên do Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Địa ốc Gia Định làm chủ đầu tư, gồm 90 căn hộ nhà ở xã hội, có diện tích 56m2 – 60m2 và đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận giao Quỹ Phát triển nhà ở thành phố tiếp nhận, quản lý.

A) Đơn giá bán bình quân tạm tính (chưa có VAT): 12.770.000 đồng/m2 

B) Giá thuê (tạm tính):

- Bình quân 50 năm:   94.000 đồng/m2/tháng.

- Bình quân 20 năm: 120.000 đồng/m2/tháng.

C) Giá thuê mua (tạm tính):

- Bình quân 15 năm:         138.000 đồng/m2/tháng.

- Bình quân 10 năm: 175.000 đồng/m2/tháng.

4. Dự án chung cư số 19/19 đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình:

Dự án nêu trên do Công ty cổ phần Đền bù giải tỏa làm chủ đầu tư, gồm 116 căn hộ nhà ở xã hội, có diện tích 41m2 – 60m2 và đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận giao Quỹ Phát triển nhà ở thành phố tiếp nhận, quản lý.

A) Đơn giá bán bình quân tạm tính (chưa có VAT): 15.000.000 đồng/m2 

B) Giá thuê (tạm tính):

- Bình quân 50 năm: 110.000 đồng/m2/tháng.

- Bình quân 20 năm: 141.000 đồng/m2/tháng.

C) Giá thuê mua (tạm tính):

- Bình quân 15 năm: 162.000 đồng/m2/tháng.

- Bình quân 10 năm: 205.000 đồng/m2/tháng.

II. Đối tượng, điều kiện và tiêu chí xét duyệt thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước:

1. Đối tượng và điều kiện:

Việc xác định đối tượng đủ điều kiện thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo quy định tại Điều 6 và 7 Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/013 của Chính phủ (đính kèm Phụ lục 3).

2. Tiêu chí xét duyệt:

Việc lựa chọn đối tượng đủ điều kiện được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước do Hội đồng Xét duyệt cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thành phố thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ và Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng.

Trường hợp quỹ nhà ở xã hội không đủ để bố trí cho các đối tượng đăng ký và có đủ điều kiện được thuê hoặc thuê mua thì thực hiện lựa chọn đối tượng theo phương pháp chấm điểm theo thang điểm tối đa là 100, người có tổng số điểm cao hơn sẽ được ưu tiên giải quyết cho thuê, thuê mua trước theo thang điểm (đính kèm Phụ lục 4 Bảng tiêu chí chấm điểm quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 14/2013/TT-BXD).

III. Trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội đối với 04 dự án nêu trên:

Để việc giải quyết cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại 04 dự án nêu trên được triển khai đến các đối tượng theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 14/2013/TT-BXD, Sở Xây dựng đề nghị Thủ trưởng các sở, ban ngành Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện giúp hỗ trợ thông báo cho các đối tượng nêu trên biết, để nộp hồ sơ đăng ký thuê, thuê mua như sau:

1. Thành phần hồ sơ:

Người đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước nộp 02 bộ hồ sơ, theo thành phần hồ sơ được quy định tại Điều 8 Thông tư số 14/2013/TT-BXD (đính kèm Phụ lục 5 về thành phần hồ sơ và mẫu  đơn, Giấy xác nhận).

2. Cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ:

A) Đối với đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức; sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì nộp hồ sơ tại cơ quan, đơn vị  quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó. (Thí dụ: Người đăng ký đang công tác tại Chị Cục vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế thì nộp hồ sơ cho Sở Y tế).

B) Đối với các đối tượng còn lại như: Người có công với cách mạng; công nhân làm việc tại khu công nghiệp, cụm khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, dịch vụ ngoài khu công nghiệp; hộ nghèo tại khu vực đô thị nằm trong chuẩn nghèo do Thủ tướng quy định (Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 tháng 01 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011- 2015 thì Hộ nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 4.800.000 đồng/người/năm trở xuống và hộ nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 6.000.000 đồng/người/năm trở xuống) mà có khó khăn về nhà ở (theo quy định tại Điểm 2 Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 14/2013/TT-BXD); người khuyết tật, người già cô đơn tại khu vực đô thị mà có khó khăn về nhà ở; các đối tượng đã trả lại nhà công vụ khi hết tiêu chuẩn được thuê nhà ở công vụ; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư mà chưa được bố trí đất ở hoặc nhà ở tái định cư; người thu nhập thấp, thì nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân quận - huyện (Thí dụ: Người đăng ký thuộc đối tượng nêu trên, đang thường trú trên địa bàn quận 1 thì nộp hồ sơ cho Ủy ban nhân dân quận 1).

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, các cơ quan nêu trên lập danh sách theo mẫu (đính kèm Phụ lục 6), gửi về Sở Xây dựng tổng hợp, trình Hội đồng Xét duyệt cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thành phố xét duyệt.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Kể từ ngày 26/12/2014 đến hết ngày 11/01/2015, Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận danh sách đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại 04 dự án nêu trên do các Sở, ban ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện gửi đến.

Các hồ sơ nộp sau thời gian nêu trên, Hội đồng Xét duyệt cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thành phố sẽ căn cứ vào tình hình quỹ nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, để xem xét, giải quyết vào các đợt tiếp theo.

(Các biểu mẫu về đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước như sau:

V. Công tác phối hợp:

Để sớm hoàn tất thủ tục giải quyết cho người đủ điều kiện được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại 04 dự án nêu trên trước ngày 03/02/2015, Sở Xây dựng đề nghị các Sở, ban ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện có thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thuộc các đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội biết và sắp xếp nơi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ nhận hồ sơ để thực hiện việc nhận hồ sơ, tổng hợp gửi về Sở Xây dựng như nội dung nêu trên.

Trong quá trình giải quyết, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị có văn bản gửi Sở Xây dựng, để Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện hoặc xin ý kiến Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết.

IV. Các phụ lục đính kèm Công văn này:

Trên đây là nội dung triển khai bố trí nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước năm 2014 tại 04 dự án trên địa bàn quận 6, 8, Gò Vấp và Tân Bình, Sở Xây dựng thông báo đến Thủ trưởng các Sở, ban ngành Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện để biết và hỗ trợ thực hiện.

Số lượng lượt xem: 380
Tin mới hơn
Tin đã đưa