title Phát triển đô thị

Thông báo mời gọi đầu tư dự án phát triển nhà ở Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ)
Thứ năm, 24/09/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phước Kiển (Nam Sài Gòn giai đoạn 3), xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè;

Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bắc Phước Kiển, diện tích 90,65ha, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè;

Căn cứ Công văn số 1171/UBND-QLĐT ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về việc cung cấp các nội dung thông tin Dự án Khu dân cư phía Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (diện tích 90,65ha);

Căn cứ Công văn số 2559/UBND-QLĐT ngày 24/12/2014 và Công văn số 396/UBND-QLĐT ngày 25/02/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về việc góp ý nội dung Dự thảo Thông báo mời gọi đầu tư Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (diện tích 90,65ha);

Theo kết quả cuộc họp ngày 15/5/2015 của Tổ Chuyên gia lựa chọn chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn Thành phố, theo đó Tổ Chuyên gia thống nhất chủ trương báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh hạng mục công trình mời gọi đầu tư của dự án, cụ thể chỉ mời gọi đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật tại Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè theo quy hoạch được duyệt. Nhằm mục đích mời gọi đầu tư đối với dự án phát triển nhà ở chưa hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và để các Nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính đảm bảo thực hiện dự án nhằm hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật để phát triển dự án nhà ở (Thông báo số 6039/TB-SXD-VP ngày 10/6/2015).

Căn cứ Công văn số 1436/BXD-QLN ngày 30/6/2015 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13;

Căn cứ Công văn số 3787/UBND-THKH ngày 04/7/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trong khi chờ ban hành văn bản hướng dẫn các Luật mới có hiệu lực thi hành;

Căn cứ Công văn số 100/BXD-QLN ngày 30/6/2015 của Bộ Xây dựng về việc trả lời văn bản của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 4585/UBND-ĐTMT ngày 07/8/2015 về thông báo mời gọi chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở đối với Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè;

Sở Xây dựng thông báo công khai các thông tin của Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè trên Cổng thông tin điện tử (Website) của Sở Xây dựng để các nhà đầu tư có cơ sở đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở như sau:

1/- Về vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng sử dụng đất

1.1 Vị trí: thuộc xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (Ranh giới khu đất được xác định theo Bản đồ hiện trạng vị trí do Công ty TNHH Tư vấn – Xây dựng Sông Mã lập ngày 15/5/2013);

Ranh giới:

+ Phía Bắc                       : giáp rạch Tắc Bà Phổ;

+ Phía Nam                     : giáp Khu nhà ở hiện hữu dọc đường Đào Sư Tích;

+ Phía Đông                    : giáp rạch Mỏ Neo, Khu tái định cư Phước Kiển 1, 2;

+ Phía Tây                       : giáp rạch Ông Lớn, rạch Cây Khô.

          1.2 Diện tích: Khoảng 90,65ha.

          Theo ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè tại Công văn số 2559/UBND-QLĐT ngày 24/12/2014 phần dân cư dọc trục đường Đào Sư Tích không nằm trong ranh đất mời gọi đầu tư do đây là quỹ đất đã có nhà ở hiện hữu ổn định.

            1.3 Hiện trạng sử dụng đất

          Tại Công văn số 2559/UBND-QLĐT ngày 24/12/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, hiện trạng sử dụng đất như sau:

          Toàn bộ khu vực lập dự án đa số là đất trống, phần lớn nhà, đất ở hiện hữu tập trung tại khu vực phía Bắc dự án, kết nối qua cầu Trắng (rạch Mỏ Neo) và đường hẻm nhỏ (hẻm 724) để ra trục đường Lê Văn Lương sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tạm, tự phát.

          - Hiện trạng sử dụng đất:

          + Diện tích đất nông nghiệp                                 : khoảng 76,28ha;

          + Diện tích đất phi nông nghiệp                           : khoảng 4,87ha;

          + Diện tích đất do Nhà nước trực tiếp quản lý     : khoảng 9,5ha.

          - Tổng số căn nhà 151 căn, trong đó:

          + Nhà lá                                                               : 49 căn;

          + Nhà tôn                                                             : 97 căn;

          + Nhà đúc                                                            : 05 căn.

Tại Công văn số 1171/UBND-QLĐT ngày 30/6/2014 và Công văn số 2559/UBND-QLĐT ngày 24/12/2014, Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè xác định như sau:

- Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai đã thương lượng, đền bù khoảng 70,7ha (chiếm 78% tổng diện tích dự án 90,65ha).

- Phần diện tích còn lại khoảng 151 hộ dân đang sử dụng diện tích khoảng 19,95ha (chiếm 22% tổng diện tích dự án 90,65ha).

          2/- Chủ trương thực hiện

           Mời gọi đầu tư và tổ chức thực hiện thủ tục đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở và Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị.

          3/- Mục tiêu dự án

- Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật của dự án vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Huyện Nhà Bè.

- Cụ thể hoá những định hướng xây dựng và phát triển của quy hoạch chung, quy hoạch phân khu trên địa bàn huyện Nhà Bè và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015 - 2020 đã được phê duyệt.

4/- Phương thức lựa chọn chủ đầu tư: Đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư.

5/- Cơ cấu sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc

Theo Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phước Kiển (Nam Sài Gòn giai đoạn 3), xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bắc Phước Kiển, diện tích 90,65ha, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè:

5.1 Cơ cấu sử dụng đất

Tổng diện tích khu đất 906.501,3m2. Trong đó, đất đơn vị ở 813.128,5m2 chiếm 89,7%; bao gồm:

- Đất nhóm nhà ở                                 : 445.269,3m2 chiếm 49,1% với:

    + Nhóm nhà ở cao tầng                    : 160.248,0m2 chiếm 36%;

    + Nhóm nhà ở thấp tầng                  : 285.021,3m2 chiếm 64%;

- Đất công trình dịch vụ công cộng cấp đơn vị ở: 51.346,6m2 chiếm 5,7%.

- Đất cây xanh cấp đơn vị ở                 : 99.291,8m2 chiếm 11%.

- Đất giao thông cấp đơn vị ở               : 217.220,8m2 chiếm 24%.

5.2 Các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc

- Dân số dự kiến                                   : 13.870 người;

- Tầng cao xây dựng                             : tối đa 20 tầng;

- Chỉ tiêu sử dụng đất đơn vị ở             : 58,62m2/ người bao gồm:

  + Đất xây dựng nhóm nhà ở              : 32,1m2/ người;

  + Đất công trình dịch vụ đô thị          : 3,7m2/ người;

     (Trong đó đất giáo dục đạt              : 2,53m2/ người)

  + Đất công viên cây xanh                   : 7,16m2/ người;

  + Đất giao thông                                : 15,66m2/ người.

- Mật độ xây dựng chung toàn khu      : tối đa 30% (trên diện tích phù hợp quy hoạch);

- Tầng cao xây dựng tối đa                   : tối đa 20 tầng;

- Hệ số sử dụng đất toàn khu               : 1,5.

6/- Phương án tổng thể về bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạm cư

Phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng: bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương thức thỏa thuận đền bù với người có quyền sử dụng đất trong khu vực.

7/- Về kế hoạch sử dụng đất 

Nội dung Đồ án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, diện tích 90,65ha, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè đã được cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 – 2015) huyện Nhà Bè.

8/- Về nghĩa vụ tài chính liên quan

- Về tiền sử dụng đất:

  + Đóng tiền sử dụng đất ở theo quy định của nhà nước.

  + Đóng tiền sử dụng đất công trình dịch vụ công cộng cấp đơn vị ở theo quy định của nhà nước.

- Các nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí theo quy định khi hoạt động đầu tư.

9/- Nguồn vốn thực hiện dự án

Chủ đầu tư sử dụng mọi nguồn vốn phù hợp quy định của pháp luật (không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước), để đầu tư xây dựng theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

10/- Về tiến độ thực hiện dự án

- Thời gian yêu cầu hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn dự án: 12 tháng.

- Thời gian yêu cầu hoàn thành công tác đầu tư xây dựng toàn bộ hạ tầng kỹ thuật dự án theo quy hoạch được duyệt (kể cả việc bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục: Cầu Rạch Đĩa mới và các tuyến đường giao thông theo đúng lộ giới quy hoạch được duyệt đảm bảo kết nối hoàn chỉnh với hệ thống hạ tầng giao thông với khu dân cư Sadeco quận 7 và đảm bảo kết nối giao thông thông suốt từ dự án đến trục đường Nguyễn Văn Linh; Cầu Hồ Neo mới và các tuyến đường giao thông theo đúng lộ giới quy hoạch được duyệt đảm bảo kết nối hoàn chỉnh với hệ thống hạ tầng giao thông với khu dân cư Phước Kiển giai đoạn 1; tất cả các tuyến đường giao thông kết nối dự án với trục đường Đào Sư Tích theo đúng lộ giới quy hoạch được duyệt): 36 tháng kể từ ngày hoàn tất công tác đền bù.

11/- Về kết nối hạ tầng kỹ thuật và san lấp rạch

11.1 Về kết nối hạ tầng kỹ thuật

Theo ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè tại Công văn số 1171/UBND-QLĐT ngày 30/6/2014 và Công văn số 2559/UBND-QLĐT ngày 24/12/2014:

- Chủ đầu tư bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh giao thông và cầu Rạch Đĩa mới kết nối với khu dân cư Sadeco quận 7; đầu tư xây dựng cầu Hồ Neo kết nối với khu dân cư Phước Kiển giai đoạn 1.

- Chủ trương lập dự án xây dựng cầu qua rạch Đĩa, kết nối với đường Nguyễn Văn Linh được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận tại Công văn số 1520/UBND-ĐT ngày 09/4/2012. Hồ sơ thiết kế cơ sở xây dựng cầu được Sở Giao thông vận tải chấp thuận tại Công văn số 7237/SGTVT-XD ngày 15/4/2013.

- Việc kết nối giao thông với đường Đào Sư Tích đề nghị triển khai đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án theo quy hoạch được duyệt.

11.2 Về san lấp rạch

Theo Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất, trong dự án có một phần diện tích đất rạch hiện hữu. Đồng thời, dự án tiếp xúc trực tiếp với rạch Tắc Bà Phổ, rạch Mỏ Neo, rạch Ông Lớn và rạch Cây Khô.

Nhà đầu tư được lựa chọn có trách nhiệm lấy ý kiến Sở Giao thông vận tải về việc san lấp rạch trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

          12/- Quản lý, vận hành và khai thác dự án sau khi xây dựng

          12.1 Đối với hạng mục hạ tầng kỹ thuật

          Các hạng mục Hạ tầng kỹ thuật như: san nền, giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, trạm điện, trạm cấp nước, trạm xử lý nước thải, Chủ đầu tư có trách nhiệm thi công hoàn chỉnh theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt đồng thời quản lý, bảo trì cho đến khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu, tiếp nhận theo quy định pháp luật hiện hành.

          12.2 Đối với hạng mục công trình công cộng

Chủ đầu tư đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục công trình công cộng và tổ chức lập hồ sơ hoàn công và kiểm định chất lượng công trình trước khi đưa vào sử dụng.

Đối với công viên cây xanh sử dụng công cộng, Chủ đầu tư đầu tư xây dựng hoàn chỉnh và bàn giao công trình cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

12.3 Nghĩa vụ của nhà đầu tư về đất xây dựng nhà ở xã hội

Thực hiện theo Điều 6 của Nghị định 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Căn cứ Công văn số 396/UBND-QLĐT ngày 25/02/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè:

- Vị trí, diện tích, quy mô Nhà ở xã hội                    : khoảng 10,56ha (20% diện tích đất ở), dự kiến bố trí tại các lô đất có ký hiệu (A16, A17, A18, A19, A20 và A21).

- Phương thức đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội            :

Xác định phương thức đầu tư theo 02 phương thức sau:

+ Phương thức 01: Chủ đầu tư đầu tư hoàn chỉnh các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và bàn giao diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật để tiến hành mời gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa.

+ Phương thức 02: Chủ đầu tư được lựa chọn chịu trách nhiệm đầu tư hoàn chỉnh công trình Nhà ở xã hội trong dự án theo quy hoạch được duyệt, được hưởng các chính sách ưu đãi của chủ đầu tư nhà ở xã hội theo quy định hiện hành.

            13/- Về nghĩa vụ của chủ đầu tư

          13.1 Sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận công nhận làm Chủ đầu tư dự án, Nhà đầu tư được lựa chọn phải thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất 10% Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án theo quy định tại Điều 58, Luật Đất đai và vận dụng Mục 2, Khoản III, Phần II, Thông tư số 03/2009/TT-BKHĐT ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất, trong thời hạn 30 (ba mươi ngày) làm việc, vào một tài khoản của Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Tài chính làm chủ tài khoản mở tại Ngân hàng thương mại. Quá thời hạn trên, Nhà đầu tư được lựa chọn vẫn chưa thực hiện ký quỹ sẽ bị thu hồi chủ trương đầu tư.

Trong trường hợp, nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án hoặc tiến độ triển khai dự án không đảm bảo theo yêu cầu, thì nhà đầu tư sẽ bị xem xét, xử lý tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định.

13.2 Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Chủ đầu tư đầu tư có trách nhiệm xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt (bao gồm cả Trạm xử lý nước thải), kể cả việc đấu nối và bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để quản lý theo quy định.

13.3 Chủ đầu tư có trách nhiệm bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục:

- Cầu Rạch Đĩa mới và các tuyến đường giao thông theo đúng lộ giới quy hoạch được duyệt đảm bảo kết nối hoàn chỉnh với hệ thống hạ tầng giao thông với khu dân cư Sadeco quận 7 và đảm bảo kết nối giao thông thông suốt từ dự án đến trục đường Nguyễn Văn Linh.

- Cầu Hồ Neo mới và các tuyến đường giao thông theo đúng lộ giới quy hoạch được duyệt đảm bảo kết nối hoàn chỉnh với hệ thống hạ tầng giao thông với khu dân cư Phước Kiển giai đoạn 1.

- Tất cả các tuyến đường giao thông kết nối dự án với trục đường Đào Sư Tích theo đúng lộ giới quy hoạch được duyệt.

13.4 Đối với công viên cây xanh, vườn hoa, quảng trường, bãi đậu xe sử dụng công cộng (A32, A33, A34, A35, A40); Chủ đầu tư đầu tư xây dựng hoàn chỉnh công trình, bàn giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

13.5 Chủ đầu tư đầu tư chịu trách nhiệm xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, và bàn giao các hạng mục Hành chính – Bưu điện cho Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè để lập kế hoạch và triển khai đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt.

13.6 Đối với hạng mục nhà ở xã hội: Chủ đầu tư thực hiện theo phương thức đầu tư đã nêu trong Mục 12.3.

13.7 Nộp tiền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính khác đối với nhà nước.

14/ Về nghĩa vụ của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè chịu trách nhiệm giám sát việc đầu tư xây dựng của Chủ đầu tư đối với toàn bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè theo đúng quy hoạch được duyệt, đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật vào hệ thống hiện hữu tại khu vực.

15/- Điều kiện đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án đối với khu đất chưa hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Căn cứ Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ, quy định: “Việc lựa chọn chủ đầu tư được thực hiện thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án hoặc áp dụng hình thức chỉ định trực tiếp theo các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở và pháp luật có liên quan. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định lựa chọn chủ đầu tư căn cứ trên kết quả đấu thầu, đấu giá hoặc quyết định giao chủ đầu tư trong trường hợp chỉ định trực tiếp.”

Căn cứ tại Điểm a, Khoản 1, Điều 13 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ, quy định: “a) Đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại tại khu vực chưa thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này;”

- Về điều kiện để nhà đầu tư tham gia dự thầu

Căn cứ tại Khoản 3, Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ, quy định:

“a) Phải có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 12 của Nghị định này;

b) Có tổng mức đầu tư của dự án do nhà đầu tư tự đề xuất trong hồ sơ dự thầu không thấp hơn tổng mức đầu tư tạm tính của dự án nêu trong hồ sơ mời thầu (sau đây gọi chung là giá sàn);

c) Có các đề xuất về nội dung dự án theo quy định tại Điểm b Khoản 2, Điều 7 của Nghị định này;

d) Có khả năng huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện dự án;

đ) Có hồ sơ dự thầu theo quy định tại Khoản 4 Điều này;

e) Nộp kinh phí bảo đảm dự thầu tương đương 3% giá sàn quy định trong hồ sơ mời thầu.”

Căn cứ Điều 16 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ, quy định:

1. Đối với chủ đầu tư là cơ quan nhà nước:

a) Có chức năng phù hợp với việc thực hiện dự án;

b) Có đề xuất dự án hợp lý, phù hợp quy hoạch và kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị.

2. Đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp:

“a) Có đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp phù hợp với việc thực hiện dự án và đủ điều kiện theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản (nếu dự án có sản phẩm kinh doanh);

d) Có đề xuất dự án hợp lý, phù hợp với quy hoạch và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị;

đ) Có đội ngũ cán bộ quản lý và nhân lực đủ năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm và cam kết bảo đảm thực hiện dự án đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt.

3. Đối với chủ đầu tư là tổ chức chính trị, chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp:

a) Có chức năng phù hợp với việc thực hiện dự án;

b) Có đề xuất dự án hợp lý, phù hợp quy hoạch và kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị;

c) Chỉ được thực hiện dự án trong phạm vi sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao quản lý sử dụng để phục vụ các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao”.

Căn cứ Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2320/BXD-QLN ngày 22/9/2014, quy định điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư được quy định như sau:

a) Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên;

b) Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

Vốn đầu tư thuộc sở hữu của chủ đầu tư quy định tại các Điểm a và b nêu trên phải là vốn thực có của chủ đầu tư tính đến năm trước liền kề với năm chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị được thể hiện trong báo cáo tài chính của chủ đầu tư năm trước liền kề với năm lập dự án (cụ thể vào thời điểm 31/12/2014) và phải được tổ chức kiểm toán độc lập (có tên trong Danh sách Doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện được thực hiện nghiệp vụ kiểm toán năm 2015 của Bộ Tài chính) kiểm toán độc lập xác nhận. Trường hợp doanh nghiệp và hợp tác xã mới thành lập thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Chủ đầu tư có trách nhiệm chứng minh năng lực tài chính của mình để thực hiện dự án thông qua việc lập danh mục các dự án đang thực hiện đầu tư, trong đó nêu rõ tổng vốn đầu tư của từng dự án.

- Về thời gian tiếp nhận, nơi đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án

Căn cứ tại Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ, quy định: “2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố công khai các thông tin theo quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu có từ hai nhà đầu tư trở lên có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 12 của Nghị định này có văn bản gửi Sở Xây dựng đăng ký làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thì Sở Xây dựng phải công bố công khai trên Website của Sở danh sách các nhà đầu tư, thông báo cho các nhà đầu tư biết để chuẩn bị hồ sơ dự thầu và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư theo quy định tại Điều này.”.

Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án trong thời gian 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin.

16/ Nơi đăng ký tham gia

- Tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Sở Xây dựng (Trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần).

- Địa chỉ Sở Xây dựng: 60 đường Trương Định, phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 2636
Tin mới hơn
Tin đã đưa