title Phát triển đô thị

Thông báo mời gọi đầu tư Dự án xây dựng nhà ở trên khu đất 41,83 ha tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ)
Thứ năm, 04/09/2014, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng thông báo công khai các thông tin của Dự án xây dựng nhà ở trên khu đất 41,83 ha tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ trên Cổng thông tin điện tử (Website) của Sở Xây dựng để các Nhà đầu tư có cơ sở đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở, cụ thể như sau: 

1./ Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất

- Diện tích: khoảng 41,83 ha.

- Địa điểm, ranh giới: thuộc thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.

Ranh giới khu đất được xác định, như sau:

Phía Đông   : Giáp ruộng muối và khu dân cư.

Phía Tây     : Giáp Rạch Lở và ruộng muối.

Phía Nam    : Giáp đường Duyên Hải và khu công viên.

Phía Bắc     : Giáp ruộng muối và khu dân cư.

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ chịu trách nhiệm lập bản vẽ hiện trạng vị trí, xác định chính xác ranh khu đất thực hiện dự án.

2./ Chủ trương thực hiện

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ mời gọi nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng khu nhà ở, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3./ Mục tiêu dự án

Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh khu nhà ở, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

4./ Phương thức thực hiện dự án

4.1 Hạng mục khu nhà ở: Chủ đầu tư thực hiện đầu tư hạng mục nhà ở thương mại, tổ chức bán kinh doanh theo quy định của pháp luật.

4.2 Hạng mục công trình công cộng:

- Công trình trường mầm non: Thực hiện theo hình thức xã hội hóa, chủ đầu tư đầu tư xây dựng hoàn chỉnh và sử dụng theo quy định.

- Công trình trường tiểu học: Chủ đầu tư đầu tư xây dựng hoàn chỉnh và bàn giao cho Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ quản lý, sử dụng theo quy định.

- Công trình thương mại – dịch vụ: Chủ đầu tư đầu tư xây dựng hoàn chỉnh và kinh doanh theo quy định.

5./ Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc

Theo Công văn số 136/UBND ngày 21/01/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về cung cấp thông tin thực hiện dự án khu dân cư tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ và Công văn số 412/UBND ngày 20/3/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về việc cung cấp bổ sung thông tin thực hiện dự án khu dân cư tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, cung cấp các chỉ tiêu sử dụng đất như sau: 

STT

Loại đất

Diện tích

(ha)

Mật độ xây dựng (%)

Tầng cao xây dựng (tầng)

1

Đất ở

21,35

40

3

2

Đất giáo dục

3,51

30

3

 

- Đất xây dựng trường mầm non

1,0

30

3

- Đất xây dựng trường tiểu học

2,51

30

3

3

Đất công trình công cộng (thương mại – dịch vụ)

4,63

30

7

4

Đất cây xanh

2,65

5

1

5

Đất giao thông

9,69

 

 

6

Tổng cộng

41,83

 

 

 

 

6./ Hiện trạng sử dụng đất

Diện tích khu đất thực hiện dự án khoảng 41,83 ha, bao gồm 2 phần:

- Phần đất do nhà nước quản lý: 41,16 ha (chiếm tỷ lệ 98,4%)

- Phần đất do người dân đang sử dụng: 0,67 ha (chiếm tỷ lệ 1,6%) 

7./ Phương án đền bù giải phóng mặt bằng

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ thực hiện công tác thu hồi, bồi thường phần diện tích đất 0,67 ha do người dân đang sử dụng theo quy định và bàn giao 41,83 ha đất sạch cho chủ đầu tư (Bao gồm 41,6 ha đất do nhà nước quản lý và 0,67 ha đã hoàn tất đền bù giải phóng mặt bằng).

8./ Về kế hoạch sử dụng đất

Khu đất sẽ được đưa vào Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2015, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

9./ Về nghĩa vụ tài chính liên quan

- Về tiền sử dụng đất: đóng tiền sử dụng đất theo giá thị trường.

- Về đóng góp cho chính quyền địa phương: không.

10./ Nguồn vốn thực hiện dự án

Chủ đầu tư sử dụng mọi nguồn vốn phù hợp quy định của pháp luật để đầu tư xây dựng theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

11./ Về điều tiết nhà ở xã hội

Căn cứ Điều 6 của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, dự án phải điều tiết 20% diện tích đất ở (tương đương 4,27 ha) để xây dựng nhà ở xã hội.

Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

12./ Về tiến độ thực hiện dự án

Thời gian 3 năm kể từ ngày Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản công nhận Chủ đầu tư.

13./ Quản lý và vận hành khai thác dự án sau khi đầu tư xây dựng xong

- Đối với phần hạ tầng kỹ thuật

Các hạng mục Hạ tầng kỹ thuật, như: San nền, giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, trạm điện, trạm cấp nước, trạm xử lý nước thải. Chủ đầu tư có trách nhiệm thi công hoàn chỉnh theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt đồng thời quản lý, bảo trì cho đến khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu, tiếp nhận theo quy định pháp luật hiện hành.

- Đối với quỹ nhà ở xã hội

Thực hiện theo Điều 6 của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

- Đối với quỹ nhà ở thương mại

Chủ đầu tư quản lý, khai thác vận hành và kinh doanh nhà ở sau khi hoàn tất việc xây dựng nhà ở theo Luật Nhà ở và Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

14./ Điều kiện đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án đối với khu đất chưa hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Căn cứ tại Điểm a, Khoản 1, Điều 13 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ, quy định: “a) Đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại tại khu vực chưa thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này;”

- Về điều kiện để nhà đầu tư tham gia dự thầu

Căn cứ tại Khoản, 3 Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ, quy định:

“a) Phải có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 12 của Nghị định này;

b) Có tổng mức đầu tư của dự án do nhà đầu tư tự đề xuất trong hồ sơ dự thầu không thấp hơn tổng mức đầu tư tạm tính của dự án nêu trong hồ sơ mời thầu (sau đây gọi chung là giá sàn);

c) Có các đề xuất về nội dung dự án theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 của Nghị định này;

d) Có khả năng huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện dự án;

đ) Có hồ sơ dự thầu theo quy định tại khoản 4 Điều này;

e) Nộp kinh phí bảo đảm dự thầu tương đương 3% giá sàn quy định trong hồ sơ mời thầu.”

- Về thời gian tiếp nhận, nơi đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án

Căn cứ tại Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ, quy định: “2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố công khai các thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có từ hai nhà đầu tư trở lên có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 12 của Nghị định này có văn bản gửi Sở Xây dựng đăng ký làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thì Sở Xây dựng phải công bố công khai trên Website của Sở danh sách các nhà đầu tư, thông báo cho các nhà đầu tư biết để chuẩn bị hồ sơ dự thầu và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư theo quy định tại Điều này.”.

Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án trong thời gian 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin.

15./ Nơi đăng ký tham gia

- Tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Sở Xây dựng (Trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần).

- Địa chỉ Sở Xây dựng: số 60 đường Trương Định, phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 1026
Tin mới hơn
Tin đã đưa