title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015
Thứ ba, 03/03/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Kế hoạch số 583/KH-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Hướng dẫn số 2709/LĐTBXH-ATLĐ ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Tuần lễ Quốc gia), với chủ đề “Mọi doanh nghiệp và mỗi người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội”, Sở Xây dựng triển khai đến các đơn vị các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 583/KH-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Hướng dẫn số 2709/LĐTBXH-ATLĐ ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Tuần lễ Quốc gia), với chủ đề “Mọi doanh nghiệp và mỗi người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội”, Sở Xây dựng triển khai đến các đơn vị các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia như sau:

1.     Tuyên truyền, phổ biến về Tuần lễ Quốc gia

Tại các doanh nghiệp xây dựng, cơ sở sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, công trình xây dựng tổ chức tuyên truyền, phát động người lao động tham gia hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia bằng các hình thức sau:

-        Treo băng rôn, pa nô, áp phích tuyên truyền trong khu vực doanh nghiệp, phát thanh tuyên truyền các bài viết, thông tin các nội dung về An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ cho người lao động.

Nội dung băng rôn thực hiện theo phần III tại Văn bản hướng dẫn số 2709/LĐTBXH-ATLĐ ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội (Đăng tải trên website của Sở Xây dựng tại địa chỉ http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn).

-        Tổ chức các buổi phổ biến đến toàn thể người lao động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia. Phát động phong trào thi đua cam kết bảo đảm An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ tại doanh nghiệp và tổ chức cho các tổ đội đăng ký đơn vị an toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ.

-        Tổ chức nói chuyện chuyên đề, tìm hiểu pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy cho người lao động.

2.     Tăng cường chấp hành, kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy định về an toàn lao động trong hoạt động xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng

-        Chủ đầu tư, chủ cơ sở có trách nhiệm kiểm tra, đảm bảo các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động có đủ điều kiện năng lực với công việc thực hiện, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

-        Thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại Điều 115, Điều 116 Luật Xây dựng 2014, Điều 29 Nghị định 15/2013/NĐ-CP, Thông tư 22/2010/TT-BXD quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “An toàn trong xây dựng”, mã số QCVN 18:2014/BXD khi tổ chức thi công trên công trường.

-        Nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện công việc theo đúng trình tự thi công đã được thể hiện trong biện pháp thi công, bố trí nhân sự có trình độ và năng lực phù hợp, có chứng chỉ đào tạo, thẻ an toàn lao động theo quy định để thực hiện các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các công việc khác có liên quan. Biện pháp thi công phải được nhà thầu thi công xây dựng rà soát định kỳ và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của công trường.

-        Các biện pháp đảm bảo an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được niêm yết công khai trên công trường xây dựng, cơ sở sản xuất kinh doanh để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm phải có cảnh báo đề phòng tai nạn.

-        Máy, thiết bị, vật tư phục vụ thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định về an toàn trước khi đưa vào sử dụng, khi hoạt động phải tuân thủ quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn.

Trường hợp công trình có sử dụng cần trục tháp, phải tuân thủ các quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn.

-        Đơn vị tư vấn giám sát thực hiện đầy đủ trách nhiệm của nhà thầu giám sát theo quy định tại Điều 122 Luật Xây dựng 2014, Điều 27 Nghị định 15/2013/NĐ-CP, đảm bảo nhà thầu thi công tuân thủ đầy đủ các biện pháp thi công được duyệt và các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

3.     Tổ chức thực hiện

-        Ủy ban nhân dân các quận, huyện

+    Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia;

+    Triển khai các nội dung trên đến các doanh nghiệp trên địa bàn;

+    Chỉ đạo phòng chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ tại các công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn quận, huyện;

-        Các doanh nghiệp hoạt động xây dựng thực hiện các nội dung trên tại trụ sở làm việc, công trường xây dựng, cơ sở sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ trong thi công xây dựng trên địa bàn Thành phố, xây dựng môi trường an toàn lao động trong các doanh nghiệp xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị tích cực hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia; thực hiện hướng dẫn nêu trên, tạo môi trường an toàn trong hoạt động xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, góp phần xây dựng Thành phố ngày càng phát triển bền vững.

Đính kèm file:

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 355
Tin mới hơn
Tin đã đưa