title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016
Thứ năm, 25/02/2016, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Kế hoạch số 452/KH-UBND ngày 05/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Kế hoạch số 2534/KH-SXD-QLCLXD ngày 23/02/2016 của Sở Xây dựng và Hướng dẫn số 3504/LĐTBXH-ATLĐ ngày 23/02/2016 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 18 năm 2016 (Tuần lễ Quốc gia), với chủ đề “ Doanh nghiệp và mỗi người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động”, Sở Xây dựng triển khai đến các đơn vị các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia như sau:

1.     Tuyên truyền, phổ biến về Tuần lễ Quốc gia

Các hội, hiệp hội xây dựng và VLXD, chủ đầu tư các công trình xây dựng, các đơn vị hoạt động xây dựng, các đơn vị sản xuất kinh doanh VLXD tổ chức tuyên truyền, phát động người lao động tham gia hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia tại trụ sở làm việc, công trình xây dựng, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng bằng các hình thức sau:

-       Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trong khu vực doanh nghiệp, phát thanh tuyên truyền các bài viết, thông tin các nội dung về An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ cho người lao động.

Nội dung băng rôn, khẩu hiệu thực hiện theo Mục III Hướng dẫn số 3504/LĐTBXH-ATLĐ ngày 23/02/ 2016 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

-       Tổ chức các buổi phổ biến đến toàn thể người lao động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia. Phát động phong trào thi đua cam kết bảo đảm An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ tại doanh nghiệp và tổ chức cho các tổ đội đăng ký đơn vị an toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ.

-       Tổ chức nói chuyện chuyên đề, tìm hiểu pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy cho người lao động.

2.     Tăng cường chấp hành, kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy định về an toàn lao động trong hoạt động xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng

-       Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đảm bảo các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có đủ điều kiện năng lực thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

-       Thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại Điều 115, Điều 116 Luật Xây dựng 2014, Thông tư 22/2010/TT-BXD quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “An toàn trong xây dựng”, mã số QCVN 18:2014/BXD khi tổ chức thi công trên công trường.

-       Nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện công việc theo đúng biện pháp thi công được duyệt, bố trí nhân sự có trình độ và năng lực phù hợp, có chứng chỉ đào tạo, thẻ an toàn lao động theo quy định để thực hiện các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các công việc khác có liên quan. Biện pháp thi công phải được nhà thầu thi công xây dựng rà soát định kỳ và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của công trường.

-       Các biện pháp đảm bảo an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được niêm yết công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm phải có cảnh báo đề phòng tai nạn.

-       Máy, thiết bị, vật tư phục vụ thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định về an toàn trước khi đưa vào sử dụng, khi hoạt động phải tuân thủ quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn.

Trường hợp công trình có sử dụng cần trục tháp, phải tuân thủ các quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 về  Quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 về Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

-       Đơn vị tư vấn giám sát thực hiện đầy đủ trách nhiệm của nhà thầu giám sát theo quy định tại Điều 122 Luật Xây dựng 2014, Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP, đảm bảo nhà thầu thi công tuân thủ đầy đủ các biện pháp thi công được duyệt và các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ trong thi công xây dựng trên địa bàn Thành phố, xây dựng môi trường an toàn lao động trong các doanh nghiệp xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị tích cực hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia; thực hiện hướng dẫn nêu trên, tạo môi trường an toàn trong hoạt động xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển bền vững.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 447
Tin mới hơn
Tin đã đưa