title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của bà Huỳnh Anh Thư, hỏi về quy định thẩm tra, thẩm quyền thẩm tra thiết kế
Thứ hai, 29/11/2021, 03:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bà Huỳnh Anh Thư (huynhanhthu114@.com), nội dung như sau:

“Hiện nay, quy định về thẩm tra thiết kế xây dựng tại TP.HCM như thế nào? Thẩm quyền thẩm tra các bước thiết kế xây dựng bao gồm thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công cụ thể là cơ quan nào? Vui lòng trích dẫn Luật, Quy định, Thông tư, Văn bản liên quan (còn hiệu lực) để tham khảo.

Xin cám ơn!”

 

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 37 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014:

“Thẩm tra là việc kiểm tra, đánh giá về chuyên môn của tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng đối với những nội dung cần thiết trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư xây dựng làm cơ sở cho công tác thẩm định”

Hiện các quy định về thẩm tra thiết kế, điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng liên quan đến công tác thẩm tra thiết kế như sau:

1. Thẩm tra phục vụ công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được quy định tại tiết đ điểm 3 khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 15/8/2020; khoản 8 Điều 15 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Thẩm tra thiết kế xây dựng làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được quy định tại điểm 6 khoản 24 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 15/8/2020; khoản 4 Điều 35 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

3. Quy định chung về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng, trong đó có hoạt động thẩm tra thiết kế xây dựng được quy định tại Điều 148 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 53 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 15/8/2020; Điều 93 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Phòng Thẩm định dự án

Số lượng lượt xem: 976
Tin mới hơn
Tin đã đưa