title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Phương Trang, hỏi về số ngày trả kết quả kiểm tra chất lượng nhà nước
Thứ tư, 24/08/2022, 11:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bà Nguyễn Phương Trang (phuongtrangvo1969@gmail.com), nội dung như sau:

“Kính gửi Quý Sở Xây dựng nói chung và Viện Vật liệu xây dựng nói riêng. Chúng tôi là doanh nghiệp nhập khẩu cần kiểm tra chất lượng nhà nước về mặt hàng của mình. Thời gian qua tôi đã có cơ hội làm việc cùng quý anh chị tại cơ quan của Sở ở 60 Trương Định. Tuy nhiên, về vấn đề thời gian từ ngày nhận đầy đủ bộ hồ sơ cho đến ngày có kết quả chính thức là bao nhiêu ngày thì chúng tôi chưa có thông tin. Những lần tôi chờ kết quả từ Sở đã lên đến 20 ngày, điều này ảnh hưởng đến việc thông quan tờ khai nhập khẩu. Đã có lần doanh nghiệp chúng tôi chịu phạt từ phía cơ quan Hải Quan vì không nộp kết quả kiểm tra chất lượng đúng hạn thông quan (tờ khai phải thông quan trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở tờ khai). Chúng tôi đã tiến hành nộp hồ sơ lần 1 vào ngày mở tờ khai, và khoảng 7-8 ngày sau chúng tôi nộp bổ sung (cần phải xin kết quả test ở VIBM tại Hà Nội). Sau thời gian nộp bổ sung, chúng tôi đã nhiều lần lên quý Sở để hỏi thăm về bộ hồ sơ của mình. Hôm nay chúng tôi mong muốn Sở Xây dựng giải đáp thắc mắc về ngày trả kết quả. Vì việc trả kết quả từ 20 ngày như thế này làm ảnh hưởng trực tiếp nhiều mặt đến doanh nghiệp của chúng tôi và các doanh nghiệp lớn nhỏ khác. Kính mong quý Sở có sự sắp xếp ổn thỏa và ban hành những quy định quyết liệt để giải quyết triệt để vấn đề này, hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước. Chúng tôi xin cảm ơn.”

Trả lời:

Chào bà, về nội dung bà hỏi, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (tiết b2 điểm c khoản 2c):

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và phù hợp, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm tra phải ra Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng...

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng không phù hợp, cơ quan kiểm tra xử lý như sau:

+ Trường hợp hàng hóa không đáp ứng yêu cầu về nhãn, cơ quan kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định…, đồng thời yêu cầu người nhập khẩu khắc phục về nhãn hàng hóa trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc. Cơ quan kiểm tra chỉ cấp thông báo lô hàng nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng khi người nhập khẩu có bằng chứng khắc phục;

+ Trường hợp hàng hóa nhập khẩu có chứng chỉ chất lượng không phù hợp với hồ sơ của lô hàng nhập khẩu hoặc chứng chỉ chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, cơ quan kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định…”.

Theo đó, trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng không phù hợp, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP không có quy định về thời hạn giải quyết.

- Tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 08/2015-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan có nêu: “Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan, trong thời hạn tối đa 10 ngày kể từ ngày cấp giấy đăng ký kiểm tra hoặc ngày lấy mẫu kiểm tra chuyên ngành trừ trường hợp pháp luật về kiểm tra chuyên ngành có quy định khác, cơ quan kiểm tra chuyên ngành có thẩm quyền phải có kết luận kiểm tra và gửi cơ quan hải quan theo quy định tại Điều 35 Luật Hải quan hoặc gửi tới Cổng thông tin một cửa quốc gia trong trường hợp cơ quan kiểm tra có hệ thống công nghệ thông tin kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia để cơ quan hải quan quyết định việc thông quan hàng hóa. Trường hợp quá thời hạn quy định mà cơ quan kiểm tra chuyên ngành chưa có kết luận kiểm tra chuyên ngành thì phải có văn bản nêu rõ lý do và ngày ra kết luận kiểm tra gửi cơ quan hải quan”.

Do bà Nguyễn Phương Trang không nêu mã số hồ sơ, nên chưa có cơ sở rà soát các nội dung trong hồ sơ cụ thể.

- Sở Xây dựng đề nghị quý Công ty nghiên cứu một số giải pháp sau để đẩy nhanh tiến độ cấp kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa VLXD nhập khẩu như sau:

+ Theo quy định tại khoản 3.4 Phần 3 QCVN 16:2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD:

“Áp dụng biện pháp miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi tắt là Nghị định số 74/2018/NĐ-CP) và khoản 3 Điều 4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP.

Đối với hàng hóa nhập khẩu có cùng tên gọi, công dụng, nhãn hiệu, kiểu loại, đặc tính kỹ thuật của cùng một cơ sở sản xuất, xuất xứ do cùng một đơn vị nhập khẩu, sau 03 lần nhập khẩu liên tiếp, có kết quả đánh giá phù hợp quy chuẩn này được Bộ Xây dựng cấp văn bản xác nhận sẽ được miễn kiểm tra về chất lượng trong thời hạn 02 năm.

Đơn vị nhập khẩu khi có nhu cầu miễn giảm kiểm tra, lập 01 bộ hồ sơ đề nghị miễn giảm kiểm tra theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP, gửi về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng để xem xét, xác nhận miễn giảm.

Trong thời gian được miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu: định kỳ 03 tháng, đơn vị nhập khẩu phải báo cáo tình hình nhập khẩu kèm theo kết quả đánh giá phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng cho Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng địa phương để theo dõi và thực hiện công tác hậu kim”.

+ Nghiên cứu, lựa chọn đăng ký hồ sơ kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa VLXD nhập khẩu tại Sở Xây dựng tỉnh thành nơi cửa khẩu khập ở địa phương khác, theo mục 2 Công văn số 3772/BXD-VLXD ngày 16/9/2021 của Bộ Xây dựng. Vì hiện nay, số lượng hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa VLXD nhập khẩu tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh rất lớn, trong khi nhân lực có hạn theo quy định (từ đầu năm 2022 đến 15/8/2022, đã nhận hơn 7.900 hồ sơ, trung bình hơn 1.100 hồ sơ/tháng).

+ Theo trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, hiện nay 26 đơn vị được Bộ Xây dựng chỉ định thực hiện chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2019/BXD. Do đó, Công ty có đa dạng phương án tham khảo, lựa chọn một đơn vị chứng nhận hợp quy để cấp kết quả thử nghiệm, đánh giá chất lượng nhanh hơn (không nhất thiết chỉ có 01 phương án gửi mẫu ra Hà Nội).

Mọi khó khăn, vướng mắc về hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa VLXD nhập khẩu; đề nghị liên hệ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh số điện thoại 028.39.327.547 (Phòng Vật liệu xây dựng số nội bộ 748, hoặc Tổ Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả số nội bộ 500)./.

 

Ghi chú:

Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP quy định:

“…b) Hồ sơ đề nghị miễn kiểm tra gồm:

- Văn bản đề nghị miễn kiểm tra với các thông tin sau: tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại; đặc tính kỹ thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; số lượng, khối lượng nhập khẩu theo đăng ký; đơn vị tính.

- Bản sao kết quả đánh giá phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của 03 lần liên tiếp.

c) Người nhập khẩu khi có nhu cầu miễn giảm kiểm tra lập 01 bộ hồ sơ đề nghị miễn kiểm tra, gửi về cơ quan kiểm tra, cụ thể:

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, bản sao các tài liệu quy định tại điểm b khoản này chưa được chứng thực thì phải có bản chính để đối chiếu;

- Trường hợp hồ sơ được gửi qua bưu điện, người nhập khẩu phải nộp bản sao được chứng thực hoặc bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu) các tài liệu quy định tại điểm b khoản này.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 329
Tin mới hơn
Tin đã đưa