title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông/ bà Bùi Khắc Thắng, hỏi về cấp chứng chỉ hành nghề cá nhân
Thứ năm, 08/07/2021, 02:22 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của Ông/Bà Bùi Khắc Thắng (thangbk83@wru.vn), nội dung như sau:

“Tôi học đại học chuyên ngành kỹ thuật cơ sở hạ tầng (cấp thoát nước), học thạc sĩ chuyên ngành xây dựng công trình thủy lợi nay tôi muốn làm cả chứng chỉ thiết kế công trình thủy lợi (dựa theo bằng thạc sĩ tôi học), có được không?”

Trả lời:

Chào ông/ bà Bùi Khắc Thắng,

Về nội dung ông/ bà hỏi, Sở Xây dựng trả lời như sau:

- Về điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, tại Điều 66 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quy định:

“...

2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

a) Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;

b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;

c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

...”

- Về chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, theo điểm g khoản 3 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, quy định: “Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan đến công trình thủy lợi, đê điều và các chuyên ngành kỹ thuật tương ứng.”.

Ngoài ra, chuyên môn đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia hoạt động xây dựng của cá nhân sẽ do Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng xem xét, đánh giá trước khi tham mưu Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 699
Tin mới hơn
Tin đã đưa