title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Hà Vũ Đình, hỏi về đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư
Thứ sáu, 10/12/2021, 06:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Hà Vũ Đình (ddinhha96@gmail.com), nội dung như sau:

“Kính gửi Sở Xây dựng,

Trong trường hợp tách công ty, công ty cũ bị tách không còn giữ chức năng vận hành nhà chung cư mà chuyển qua công ty mới được tách. Vậy thì có thể chuyển đổi thông tin được đăng tải trên trang thông tin điện tử từ công ty cũ qua công ty mới được không? Nếu được thì cần những thủ tục giấy tờ gì? Xin cảm ơn.Trân trọng.”

Trả lời:

Theo khoản 1, khoản 4 Điều 193 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, quy định:

“1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

...

4. Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty được tách, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác. Các công ty được tách đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định tách công ty.”.

Theo đó, trường hợp công ty được tách được kế thừa các quyền và nghĩa vụ về quản lý vận hành nhà chung cư của công ty bị tách (theo nghị quyết, quyết định tách công ty) thì phải thông báo đến Sở Xây dựng nơi đơn vị quản lý vận hành đặt trụ sở chính, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để điều chỉnh thông tin theo quy định.

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 564
Tin mới hơn
Tin đã đưa