title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Phạm Chí Thuần, hỏi về thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật
Thứ tư, 27/10/2021, 01:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Phạm Chí Thuần (pcthuan.dd@gmail.com), nội dung như sau:

“Hiện nay, đơn vị tôi đã thuê tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình cải tạo sửa chữa và thuê  tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán, nguồn vốn từ quỹ phát triển sự nghiệp. Xin được hỏi theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 và tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, dự án của công ty chúng tôi có phải trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật (hoặc thiết kế bản vẽ thi công) tại Sở Xây dựng hay không?”

Trả lời:

Căn cứ khoản 3 Điều 56 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi bởi khoản 13 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 và khoản 1 Điều 58 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi bởi khoản 14 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020, dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền thẩm định của người quyết định đầu tư, không phải trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. Do đó, trên cơ sở nguồn vốn của dự án và quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng tại Điều 60 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi bởi khoản 17 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan, chủ đầu tư xác định cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án để trình thẩm định theo đúng quy định.

Phòng Thẩm định dự án

Số lượng lượt xem: 980
Tin mới hơn
Tin đã đưa