title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Phạm Mạnh Huy, hỏi về việc “Mỗi thành viên của liên danh nhà thầu phải cử chỉ huy trưởng công trường và nhân sự trong hồ sơ dự thầu phù hợp với phần công việc trong gói thầu”
Thứ hai, 31/10/2022, 03:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Phạm Mạnh Huy (phammanhhuy@hatien1.com.vn), nội dung như sau:

“Hiện nay, Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên đang chuẩn bị triển khai thực hiện một số gói thầu; Tổ chuyên gia xét thầu - Công ty CP Xi măng Vicem Hà có vướng mắc kính mong Sở Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh có hướng dẫn làm rõ khi đánh giá “năng lực kinh nghiệm” trường hợp Nhà thầu liên danh nộp hồ sơ dự thầu, cụ thể như sau:

1. Theo quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, đối với nhà thầu liên danh nêu tại Chương III/ Mục 2: “Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu.”

2. Công tác quản lý chất lượng công trình các khâu: Thi công, nghiệm thu, lập và ký hồ sơ quản lý chất lượng, lập bản vẽ hoàn công trong trường hợp nhà thầu liên danh đã được hướng dẫn cụ thể tại: Điều 7 (ý 3), điều 21 ( ý 8), điều 23 (ý 7/c) và Phụ lục IIB của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Vì vậy trong Hồ sơ dự thầu mỗi thành viên của liên danh nhà thầu có cần bố trí riêng nhân sự và một chỉ huy trưởng có năng lực, kinh nghiệm phù hợp với phần công việc trong gói thầu của thành viên liên danh theo quy định không?

Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên kính gửi Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nội dung câu hỏi, kính mong nhận được thông tin phản hồi để Công ty triển khai các công việc tiếp theo.

Trân trọng và cảm ơn!”

Trả lời:

Chào ông,

Căn cứ theo các quy định tại:

- Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, quy định về trách nhiệm của các nhà thầu trong liên danh: Trường hợp áp dụng hình thức liên danh các nhà thầu, các nhà thầu trong liên danh chịu trách nhiệm về chất lượng đối với công việc do mình thực hiện được phân định trong văn bản thỏa thuận liên danh; văn bản này phải xác định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh và xác định rõ phạm vi, khối lượng công việc thực hiện của từng thành viên trong liên danh; các nội dung này phải được quy định trong hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư.

- Khoản 8 Điều 21 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, quy định về thành phần ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng trong trường hợp nhà thầu là liên danh: Trường hợp nhà thầu là liên danh thì người phụ trách trực tiếp thi công của từng thành viên trong liên danh ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng do mình thực hiện.

- Điểm c khoản 7 Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, quy định về thành phần ký biên bản nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình: Người đại diện theo pháp luật, chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án của các nhà thầu chính thi công xây dựng hoặc tổng thầu trong trường hợp áp dụng hợp đồng tổng thầu; trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải có đầy đủ người đại diện theo pháp luật, chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án của từng thành viên trong liên danh.”

- Điểm d Khoản 1 Phụ lục IIB Ban hành kèm theo Nghị định s 06/2021/NĐ-CP, quy định về lập bản vẽ hoàn công trong trường hợp nhà thầu la liên danh:Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên trong liên danh có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công phần việc do mình thực hiện, không được ủy quyền cho thành viên khác trong liên danh thực hiện.”

Để đảm bảo tuân thủ đúng quy định về công tác quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ, trong trường hợp nhà thầu là liên danh thì từng thành viên trong liên danh phải bố trí nhân lực (kể cả chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án) để tổ chức thực hiện phần công việc của mình theo quy định.

Do đó, ông Phạm Mạnh Huy có thể căn cứ các quy định nêu trên để xem xét, đánh giá hồ sơ dự thầu trong trường hợp nhà thầu là liên danh.

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Số lượng lượt xem: 3397
Tin mới hơn
Tin đã đưa