title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Phạm Thế Chỉnh, hỏi về mật độ xây dựng nhà ở riêng lẻ
Thứ tư, 20/10/2021, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Phạm Thế Chỉnh (thechinh04@gmail.com), nội dung như sau:

“Hiện nay Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021. Ban hành kèm theo Thông tư này QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng có hiệu lực từ ngày 05/7/2021.

Tôi xin hỏi:

Khi xin giấy phép xây dưng nhà ở riêng lẻ thì mật độ xây dựng có được áp dụng theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021?

Xin Quý Sở hỗ trợ người dân chúng tôi. Xin cảm ơn.”

Trả lời:

Qua xem xét nội dung câu hỏi, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

Việc cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 93, Luật Xây dựng năm 2014 (trong đó, điểm a khoản 1 được sửa đổi tại khoản 32, Điều 1, Luật số 62/2020/QH14 như sau: “a) Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;”; Và tại Khoản 2 có quy định: “Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.”.

Hiện nay, Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 0:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng có hiệu lực từ ngày 05/7/2021 và thay thề Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ban hành QCVN 01:2019/BXD); theo đó, các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động quy hoạch được quy định tại điểm 1.1 áp dụng thực hiện.

Do đó, Sở Xây dựng đề nghị ông liên hệ Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp để được xem xét, hướng dẫn và giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Phòng Cấp phép xây dựng

Số lượng lượt xem: 1008
Tin mới hơn
Tin đã đưa