title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Trần Công Sáu, hỏi về kính xây dựng nhập khẩu
Thứ năm, 29/07/2021, 03:40 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Trần Công Sáu (trancongsau@gmail.com, Khánh Hòa), nội dung như sau:

“Xin phép được hỏi:

Công ty tôi sản xuất và kinh doanh khung hình, có trụ sở chính tại Khánh Hòa. Tháng 6/2021 công ty có nhập khẩu kính trắng nổi dày 1.8mm từ Indo về Cảng Cát Lái - TP.HCM. Kính được nhập về sẽ được vận chuyển và lưu kho tại kho chi nhánh của công ty ở Hóc Môn (chi nhánh có đăng ký kinh doanh tại huyện Hóc Môn). Theo quy định để thông quan kính thì phải có Giấy đăng ký và Kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

Vậy cho hỏi: Thủ tục Đăng ký kiểm tra và kết quả kiểm tra nhà nước... này có thể được đăng ký tại Sở Xây dựng TP.HCM được không ạ? Hay phải đăng ký tại Sở nơi công ty đăng ký kinh doanh (Khánh Hòa). Nếu không được xin được chỉ quy định ở chỗ nào.

Rất cám ơn và trân trọng!”

Trả lời:

Chào ông,

Về nội dung ông hỏi, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

n c chc năng nhim v ca Phòng VLXD và quy đnh pháp lut hin hành, Phòng VLXD đề xuất ni dung tr li như sau:

Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (nội dung sửa đổi khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP) quy định:

“Đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa được thực hiện thông qua việc xem xét hoạt động công bố hợp quy của người nhập khẩu. Việc công bố hợp quy được quy định chi tiết tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng theo một trong các biện pháp sau: a) Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân; b) Kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật; c) Kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định theo quy định của pháp luật”.

Theo Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật: Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải công bố hợp quy theo quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Khi công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phải đăng ký bản công bố hợp quy tại sở chuyên ngành tương ứng tại địa phương nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh”.

Điểm 1.4.3 khoản 1.4 Phần 1 QCVN 16:2019/BXD quy định: Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại Bảng 1, Phần 2 của Quy chuẩn này khi lưu thông trên thị trường phải có giấy chng nhận hợp quy, giấy công bố hợp quy và/hoặc thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng tnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh”.

Căn cứ các quy định trên, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa VLXD do tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh nhập khẩu (có thể nhập khẩu ở cửa khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc cửa khẩu ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác); không tiếp nhận hồ sơ đối với tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động kinh doanh tại các tỉnh, thành khác, mặc dù nhập khẩu ở cửa khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Do đó, đề nghị Công ty liên hệ Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa (nơi đăng ký kinh doanh) để đăng ký kim tra nhà nước v cht lượng hàng hóa VLXD nhp khu theo quy định và hướng dẫn tại Công văn số 741/BXD-KHCN ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 675
Tin mới hơn
Tin đã đưa