title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Vinh Sinh, hỏi về thẩm quyền thẩm định điều chỉnh dự toán và thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự toán
Thứ sáu, 06/08/2021, 06:21 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Vinh Sinh (vinhsinh.cd06@gmail.com), nội dung như sau:

“Đơn vị tôi được giao làm Chủ đầu tư quản lý các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn quận của Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, đang có 01 dự án đầu tư đã được Phòng Quản lý đô thị thẩm định và được Ủy ban nhân dân quận phê duyệt dự án vào tháng 10/2019, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng vào tháng 5/2020 áp dụng theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và định mức xây dựng theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

Do chưa có mặt bằng thi công nên Chủ đầu tư chưa triển khai công tác đấu thầu thi công và đấu thầu giám sát. Đến nay, ngày 18/6/2021 Chủ đầu tư được bàn giao mặt bằng nên chuẩn bị các công tác liên quan để đấu thầu xây lắp và đấu thầu giám sát. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 3, Khoản 5 và Khoản 8 Điều 44 của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 thì phải cập nhật lại dự toán theo định mức của Nghị định số 68 đã ban hành (cập nhật theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và định mức của Nghị định số 68, Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng). Hiện nay, Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đang thực hiện lập dự toán xây dựng điều chỉnh để trình thẩm định và phê duyệt.

Mặc khác:

- Theo Khoản 3, Điều 15, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP quy định: “3. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình điều chỉnh thực hiện theo quy định về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.”

- Theo Khoản 4, Điều 39, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định: “4. Việc điều chỉnh dự toán xây dựng thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.”

Theo đó, cả Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP đều chưa có hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền thẩm định điều chỉnh dự toán và thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự toán đối với trường hợp cơ quan tôi đang thực hiện.

Tôi muốn hỏi, đối với trường hợp nêu trên thì việc điều chỉnh dự toán xây dựng để cập nhật định mức theo quy định thì thẩm quyền thẩm định do đơn vị nào thực hiện và thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng do cơ quan nào phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!”

Trả lời

Chào ông Vinh Sinh,

Về nội dung ông hỏi, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

Đối với dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực thi hành đã hoặc đang thực hiện một hoặc một số các công việc thuộc giai đoạn thực hiện dự án, việc chuyển tiếp về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các công việc chưa thực hiện được quy định tại khoản 4 Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP như sau:

a) Nội dung thẩm định, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của Nghị định này và Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

b) Việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (ngoài các nội dung nêu tại điểm a khoản này) tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đang áp dụng cho dự án;

c) Việc chuyển tiếp áp dụng, tham khảo định mức xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều này”.

Theo nội dung câu hỏi của Ông Vinh Sinh, dự án được phê duyệt vào tháng 10/2019 là thời điểm Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã có hiệu lực thi hành, do đó điều chỉnh dự toán xây dựng thực hiện theo Điều 11 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

Về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Xây dựng năm 2014, Điều 15 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, Điều 39, 40 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, trong đó trường hợp điều chỉnh dự toán không vượt dự toán đã phê duyệt nhưng làm thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng thì chủ đầu tư tự tổ chức điều chỉnh, phê duyệt, báo cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về kết quả điều chỉnh.

Phòng Thẩm định dự án

Số lượng lượt xem: 4247
Tin mới hơn
Tin đã đưa