title Chỉ đạo của lãnh đạo

Về rà soát, yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định về xây dựng khi triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn
Thứ tư, 17/06/2020, 08:51 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 17/6/2020, Sở Xây dựng có Công văn số 6666/SXD-QLCLXD về việc rà soát, yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định về xây dựng khi triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn.

Qua đó thông tin như sau:

Nhằm tăng cường công tác quản lý về trật tự xây dựng, quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, đảo bảo tuân thủ quy định của pháp luật đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

1. Rà soát các công trình chuẩn bị khởi công, mới khởi công, công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn, có văn bản yêu cầu chủ đầu tư công trình thực hiện đúng các trình tự thủ tục về đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình trong quá trình thi công xây dựng và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình. Trong đó, có lưu ý các chủ đầu tư công trình:

- Chỉ được khởi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện khởi công theo quy định tại Điều 107 Luật Xây dựng năm 2014.

- Phải gửi cho Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi xây dựng công trình văn bản thông báo thời điểm khởi công đối với trường hợp công trình có giấy phép xây dựng hoặc văn bản thông báo thời điểm khởi công đính kèm hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đối với trường hợp công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định.
- Đối với các công trình thuộc đối tượng phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Khoản 1
Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng:

+ Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày khởi công công trình, chủ đầu tư phải gửi báo cáo về thông tin của hạng mục công trình, công trình xây dựng (theo Mẫu số 01 Phụ lục I Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Xây dựng) đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và theo Quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

+ Tối thiểu trước 15 ngày đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I hoặc trước 10 ngày đối với các công trình còn lại so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải gửi báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng (theo Mẫu số 02 Phụ lục I Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Xây dựng) đến cơ quan có thẩm quyền như trên để kiểm tra công tác nghiệm thu theo đúng quy định.  

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đối với các công trình xây dựng trên địa bàn do quận, huyện quản lý, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về xây dựng khi triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn đối với công trình nhà ở riêng lẻ, các công trình do Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn trực thuộc phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc cấp phép xây dựng theo đúng quy định.     

Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng, đề nghị Ủy ban nhân dân các quận,  huyện tổ chức thực hiện theo quy định.

Nội dung Công văn số 6666/SXD-QLCLXD được đăng tải tại đây.

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Số lượng lượt xem: 3741
Tin mới hơn
Tin đã đưa