Văn bản qui phạm pháp luật

1686369660613 IMG-d0f0c08c95ec2b65a39be331f510dfab-V.jpg

Ảnh

Quyết định số 995/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 995/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

995_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_09_06_2023_10_010.pdf

Quyết định số 994/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 994/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

994_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_09_06_2023_09_570.pdf

Quyết định số 993/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 993/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

993_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_09_06_2023_09_560.pdf

Quyết định số 992/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 992/QĐ-SXD-QLNGĐXD   Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

992_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_09_06_2023_09_530.pdf

Quyết định số 990/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 990/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

990_Q -SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_08_06_2023_01_480.pdf

Quyết định số 989/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 989/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

989_Q -SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_08_06_2023_01_440.pdf

Quyết định số 988/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 988/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

988_Q -SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_08_06_2023_01_420.pdf

Quyết định số 987/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 987/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

987_Q -SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_08_06_2023_01_400.pdf

Quyết định số 985/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 985/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

985_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_08_06_2023_09_040.pdf

Quyết định số 984/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 984/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng