Văn bản qui phạm pháp luật

Công văn số 7410/SXD-QLN&CS ngày 25/5/2023 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra đối tượng dự kiến thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại dự án Khu nhà ở xã hội Hưng Phát, Phường 6, Quận 8 do Công ty TNHH 276 Ngọc Long làm chủ đầu tư (nộp ngày 05/5/2023)

Đính kèm Công văn số 7410/SXD-QLN&CS Phòng Quản lý nhà và công sở

Quyết định số 904/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1)

Đính kèm Quyết định số 904/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

904_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_26_05_2023_02_230.pdf

Quyết định số 903/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1)

Đính kèm Quyết định số 903/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

903_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_26_05_2023_02_220.pdf

Quyết định số 902/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 902/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

902_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_26_05_2023_02_220.pdf

Quyết định số 901/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1)

Đính kèm Quyết định số 901/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

901_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_26_05_2023_02_200.pdf

Quyết định số 900/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 900/QĐ-SXD-QLNGĐXD   Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

900_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_26_05_2023_02_180.pdf

Quyết định số 899/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 899/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

899_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_26_05_2023_02_170.pdf

Quyết định số 898/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 898/QĐ-SXD-QLNGĐXD   Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

898_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_26_05_2023_02_140.pdf

Quyết định số 897/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 897/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

897_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_26_05_2023_02_140.pdf

Quyết định số 896/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 896/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

896_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_26_05_2023_02_130.pdf

Quyết định số 895/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 895/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng