Tiếp cận thông tin

title Chuyên mục tiếp cận thông tin

Danh mục thông tin công khai trên cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng
Thứ hai, 31/08/2020, 00:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

- Chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng

- Cơ cấu tổ chức

Lịch Tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Xây dựng

Văn bản quy phạm pháp luật

Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên

Thông tin chỉ đạo điều hành

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

Văn bản chỉ đạo điều hành

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật

Thông tin chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Thông tin chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, dự án mời gọi đầu tư

Thông tin chương trình, đề tài khoa học

- Thông tin về chương trình, kế hoạch công tác hằng năm

Thông tin đấu thầu, mua sắm công

- Công khai ngân sách

Thông tin tuyển dụng

Thông tin báo cáo thống kê

Thông tin tuyên truyền

Địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của Sở Xây dựng

- Thông tin người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

Thông tin cung cấp cho báo chí

- Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Kết quả đánh giá hài lòng

- Chuyển đổi số ngành xây dựng

- Thông tin công khai theo quy định Luật Xây dựng, Luật Nhà ở.

QT

Số lượng lượt xem: 677
Tin đã đưa