Chuyển đổi số ngành xây dựng TP.HCM

title Chuyển đổi số

Kế hoạch triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” năm 2022 tại Sở Xây dựng
Thứ ba, 08/11/2022, 01:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Kế hoạch số 593/KH-UBND ngày 28/02/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 854/QĐ-SXD-PTĐT ngày 08/7/2021 của Sở Xây dựng về ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh từ nay đến năm 2025 tại Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-SXD-VP ngày 09/02/2022 của Sở Xây dựng về việc giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng năm 2022 và tình hình thực tế, Sở Xây dựng đề ra Kế hoạch triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” năm 2022 tại Sở Xây dựng như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 593/KH-UBND ngày 28/02/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” năm 2022.

- Tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố theo Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh môi trường làm việc điện tử trong toàn Sở, tăng cường kết nối các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

- Hoàn thiện hệ thống phần mềm, duy trì hoạt động ổn định, liên tục.

- Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

- Góp phần xây dựng chính quyền số, thực hiện chuyển đổi số tại Sở Xây dựng.

B. NỘI DUNG THỰC HIỆN

I. Nâng cao nhận thức và năng lực về chuyển đổi số

- Đẩy mạnh tham gia các khóa đào tạo, giới thiệu kiến thức cơ bản về chuyển đổi số dành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Thông tin, tuyên truyền các chuyên mục về kế hoạch và kết quả thực hiện chuyển đổi số.

II. Hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số

Tăng cường tham gia trao đổi kinh nghiệm, hợp tác, hội thảo, đào tạo về chuyển đổi số và định hướng xây dựng chính quyền số.

III. Phát triển nền tảng số, hạ tầng số

- Tiếp tục triển khai mở rộng, hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ, dữ liệu và tích hợp với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Thành phố (LGSP) để chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của Thành phố.

- Nghiên cứu phương án triển khai một số nền tảng số cơ bản, nền tảng kết nối tích hợp dịch vụ số hóa để hình thành kho dữ liệu lớn (BigData).

- Trang bị mới 127 máy vi tính cá nhân, 80 máy in cho cơ quan Sở và các Đội Thanh tra địa bàn quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

- Nghiên cứu đề xuất nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng.

IV. Xây dựng chính quyền số

1. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành tại Sở

- Duy trì, đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục hệ thống Phần mềm quản lý văn bản và quản lý hồ sơ ISO, Phần mềm chuyên ngành, app mobile SXD247, app mobile SXD711. Khắc phục tình trạng xử lý chậm ở một số chức năng, bảo trì, chỉnh sửa lỗi.

- Đẩy mạnh việc sử dụng phần mềm xử lý văn bản, hồ sơ thủ tục hành chính, phấn đấu 100% hồ sơ công việc được xử lý, cập nhật tiến độ qua môi trường mạng.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 3760/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống quản lý tài liệu điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

- Thư điện tử Thành phố: Phấn đấu 100% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử Thành phố để trao đổi thông tin, giao dịch hành chính điện tử.

- Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành:

+ Nâng cấp, xây dựng, hiệu chỉnh và triển khai bổ sung các phần mềm chuyên ngành tại Sở Xây dựng giai đoạn 2;

+ Xây dựng và hiệu chỉnh phần mềm cấp giấy phép xây dựng, chứng chỉ hành nghề tích hợp QR code;

+ Xây dựng phần mềm quản lý thư mời điện tử;

+ Triển khai phòng họp không giấy tại cơ quan Sở Xây dựng;

+ Sửa chữa, cập nhật và nâng cấp phần mềm xử lý các thủ tục hành chính theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021, công cụ nộp và giải quyết hồ sơ trực tuyến;

+ Bảo trì phần mềm quản lý văn bản và quản lý hồ sơ ISO điện tử tại Sở Xây dựng;

+ Xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm tác nghiệp tại Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Triển khai mô hình phòng họp không giấy tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng;

+ Xây dựng phần mềm cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

+ Xây dựng phần mềm quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng.

2. Phát triển ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

- Cập nhật, cung cấp thông tin, vận hành app mobile SXD247.

- Triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 và các Quyết định có liên quan khác của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt bổ sung Danh mục thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 - 2022.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng Hệ thống thu thập ý kiến và đánh giá hài lòng của người dân, doanh nghiệp để nâng cao chất lượng phục vụ.

- Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng:

+ Công khai thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

+ Công bố công khai các nội dung có liên quan ngành xây dựng theo quy định của pháp luật.

+ Thường xuyên, kịp thời cập nhật thông tin hoạt động của Sở lên Trang thông tin điện tử.

+ Triển khai hạng mục Nâng cấp Trang thông tin Sở Xây dựng.

3. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin

- Hoàn thiện hệ thống đảm bảo an toàn thông tin tại Sở.

- Triển khai hệ thống kỹ thuật nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời phần mềm độc hại.

- Tham gia các lớp tập huấn, nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo an toàn thông tin do Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai.

V. Về Đề án đô thị thông minh

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 854/QĐ-SXD-PTĐT ngày 08/7/2021 của Sở Xây dựng về ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh đến năm 2025 tại Sở Xây dựng. Năm 2022, tập trung triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu ngành xây dựng, góp phần phát triển Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố.

1. Tiếp tục triển khai tổ chức, tạo lập, cập nhật, duy trì, tích hợp, khai thác cơ sở dữ liệu tại Sở Xây dựng và Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố theo Quy chế tích hợp, quản lý, vận hành, khai thác kho dữ liệu dùng chung và các danh  mục dữ liệu dùng chung.

2. Lập, triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu ngành xây dựng tại Sở Xây dựng.

3. Nghiên cứu, phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung Khối đô thị.

QT

Số lượng lượt xem: 94
Tin đã đưa