Chuyển đổi số ngành xây dựng TP.HCM

Thông báo số 13566/TB-SXD-VP ngày 05/9/2023 của Sở Xây dựng về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử đối với các thủ tục hành chính của Sở Xây dựng (06/09/2023)
Hướng dẫn Quy trình quản lý - vận hành Nền tảng báo cáo ngập trực tuyến và hỗ trợ ra quyết định (FEDS) tại Thành phố Hồ Chí Minh (09/08/2023)
Hội thảo lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng (21/07/2023)
Kế hoạch số 4534/KH-SXD-VP ngày 03/4/2023 về triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” năm 2023 tại Sở Xây dựng (07/04/2023)
Tọa đàm “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” (28/03/2023)
Kế hoạch số 3454/KH-SXD-VP ngày 15/03/2023 của Sở Xây dựng về triển khai nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và các ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023 tại Sở Xây dựng (17/03/2023)
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số (17/03/2023)
Chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính của lĩnh vực vật liệu xây dựng tại TP.HCM năm 2023 (07/03/2023)
Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 03/02/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai Bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (15/02/2023)
Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Chiến lược quản trị dữ liệu của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (08/02/2023)
Quyết định số 1361/QĐ-BXD ngày 30/12/2022 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng, phiên bản 2.2 (18/01/2023)
Quyết định số 1360/QĐ-BXD ngày 30/12/2022 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung Bộ Xây dựng (18/01/2023)
Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh (11/01/2023)
Nghị quyết chuyên đề Chi bộ lãnh đạo đảng viên, công chức Văn phòng Sở thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động công vụ (08/11/2022)
Kế hoạch triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” năm 2022 tại Sở Xây dựng (08/11/2022)
Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 (13/10/2022)
Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh (13/10/2022)
Kế hoạch số 9304/KH-SXD-TCCB ngày 18/7/2022 của Sở Xây dựng về phát động phong trào thi đua thực hiện Chính quyền số, Chuyển đổi số tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (22/07/2022)