Giới thiệu chung

Ban chấp hành Công đoàn Sở Xây dựng (nhiệm kỳ 2017 - 2022)

1.      Nguyễn Tiến Hưởng – Chủ tịch

2.      Nguyễn Ngọc Thanh – Phó Chủ tịch

3.      Phan Thị Huỳnh Nga - Ủy viên Ban chấp hành

4.      Nguyễn Thành Lê – Ủy viên Ban chấp hành

5.      Hoàng Thị Thủy – Ủy viên Ban chấp hành

6.      Dương Đông Vũng – Ủy viên Ban chấp hành

8.      Nguyễn Hoàng Hải - Ủy viên Ban chấp hành

QT