Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

DỰ ÁN, HẠNG MỤC

ĐẤU THẦU

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị Tư vấn thẩm định và định giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh từ ngày 01/01/2023 đến 31/3/2023 (Gói thầu số 1, 2) và từ ngày 01/4/2023 đến 30/9/2023 (Khu vực 4, khu vực thành phố Thủ Đức) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (09/01/2024)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị Tư vấn thẩm định và định giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh từ ngày 01/4/2023 đến ngày 30/9/2023 trên địa bàn TP.HCM (Khu vực 8) (09/01/2024)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn thẩm định và định giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh thuộc các dự án (Gói số 1, Gói số 2 và Gói số 3) (04/12/2023)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn thẩm định và định giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến 31/3/2023 (Gói thầu 6, 7) và giai đoạn từ 01/4/2023 đến 31/8/2023 (Khu vực 5, 6) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (24/11/2023)
Quyết định số 1872/QĐ-SXD-HTKT ngày 14/9/2023 của Sở Xây dựng về phê duyệt thanh lý gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến 31/3/2023 (Gói thầu 6, 7) và giai đoạn từ 01/4/2023 đến 31/8/2023 (Khu vực 5, 6) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (15/09/2023)
Quyết định số 1826/QĐ-SXD-HTKT ngày 11/9/2023 của Sở Xây dựng về việc hủy quyết định thanh lý gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh từ ngày 01/4/2021 đến 30/6/2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Gói thầu 1, 2, 6, 7) (12/09/2023)
Thông báo số 3063/TB-TTHT ngày 08/9/2023 của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn thẩm định và định giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh Giai đoạn từ 01/01/2023 đến 31/3/2023 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (gói thầu 3, 4) (11/09/2023)
Thông báo số 2765/TB-TTHT ngày 16/8/2023 của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh (18/08/2023)
Thông báo số 2488/TB-TTHT ngày 26/7/2023 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn từ 01/7/2022 đến 31/12/2022 trên địa bàn TP.HCM (26/07/2023)
Thông báo số 2323/TB-TTHT ngày 13/7/2023 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh (14/07/2023)

MUA SẮM CÔNG