Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

DỰ ÁN, HẠNG MỤC

ĐẤU THẦU

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh (06/06/2023)
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Gói thầu: Tổ chức đấu giá Gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến 30/6/2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Gói thầu 6, 7) (15/05/2023)
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Gói thầu: Tổ chức đấu giá Gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến 30/6/2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Gói thầu 3, 4) (15/05/2023)
Thông báo về việc tham gia tư vấn gói thầu In ấn biên bản phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính năm 2023 (12/05/2023)
Thông báo về việc tham gia tư vấn gói thầu Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ công tác nghiệp vụ (12/05/2023)
Thông báo về việc tham gia tư vấn gói thầu Mua sắm tài sản, thiết bị làm việc cơ quan Sở Xây dựng, các Đội Thanh tra địa bàn quận - huyện và thành phố Thủ Đức năm 2023 (28/04/2023)
Quyết định số 474/QĐ-SXD-HTKT ngày 04/4/2023 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ Quyết định thanh lý gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn từ ngày 01/4/2018 đến 31/10/2018 và giai đoạn từ ngày 01/4/2020 đến 31/3/2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (04/04/2023)
Thông báo về việc tham gia tư vấn các gói thầu “Tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết”, “Tư vấn thẩm tra đề cương và dự toán chi tiết” thuộc hạng mục “Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản” (31/03/2023)
Thông báo về việc tham gia tư vấn gói thầu Sửa chữa, bảo trì hệ thống  máy vi tính, máy in, máy scan, máy fax, máy photocopy và thuê máy photocopy (31/03/2023)
Thông báo về việc tham gia tư vấn gói thầu “Tư vấn thẩm tra đề cương và dự toán chi tiết” thuộc dự án “Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng” (22/03/2023)

MUA SẮM CÔNG