Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

DỰ ÁN, HẠNG MỤC

ĐẤU THẦU

Thông báo về kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định chất lượng và định giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh từ ngày 01/4/2018 đến ngày 31/10/2018 và giai đoạn từ ngày 01/4/2020 đến 31/3/2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (12/08/2021)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định chất lượng và định giá gỗ (26/07/2021)
Thông báo số 433/TB-TTHT ngày 01/02/2021 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM về kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định chất lượng và định giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa xây xanh từ ngày 01/4/2018 đến ngày 31/10/2018 trên địa bàn TPHCM (01/02/2021)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định chất lượng và định giá gỗ (13/11/2020)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định chất lượng và định giá gỗ (13/10/2020)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định chất lượng và định giá vật tư thu hồi lĩnh vực chiếu sáng đô thị (14/08/2020)
Quyết định số 1240/QĐ-SXD-KTXD ngày 27/7/2020 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt nội dung công việc và dự toán chi phí gói thầu "Lập bộ đơn giá dự toán xây dựng công trình; Đơn giá dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình; Đơn giá dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng; Đơn giá dự toán khảo sát xây dựng công trình khu vực Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020" (06/08/2020)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh từ ngày 01/4/2018 đến ngày 31/10/2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (11/05/2020)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (19/03/2020)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định chất lượng và định giá gỗ (01/10/2019)

MUA SẮM CÔNG