Đảng bộ sở

title Đảng Bộ Sở

Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và trí tuệ tập thể
Thứ năm, 18/06/2015, 07:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã khai mạc vào lúc 8 giờ sáng ngày 29 tháng 05 năm 2015, với sự tham dự của 159/164 đảng viên thuộc Đảng bộ Sở, trong đó có 141 đảng viên chính thức và 18 đảng viên dự bị. Đại hội trân trọng được đón tiếp đồng chí Vũ Hữu Minh – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng thành phố đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã tổng kết kết quả thực hiện công tác lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 trên các lĩnh vực: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng; lãnh đạo công tác tư tưởng; lãnh đạo công tác tổ chức – cán bộ; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội Sở Xây dựng; và công tác xây dựng tổ chức Đảng.

Tập thể đảng viên Đảng bộ Sở Xây dựng thống nhất cao với Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2010 – 2015. Các nội dung đánh giá của Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm thẳng thắn, trực diện, nêu rõ những mặt được, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ Sở.

Từ những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, Đại hội đã bày tỏ sự quyết tâm cao, với tỷ lệ 100% đảng viên đồng ý với các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp đề ra, cụ thể:

 

 

 

 

 

I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ quán triệt thực hiện Văn kiện Đại hội XII của Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”; và các Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của Sở Xây dựng và căn cứ tình hình thực tiễn, phương hướng chung của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ Sở, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với mục tiêu cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng lãng phí; tăng cường công tác dân vận, công tác tư tưởng trong Đảng, chính quyền, đoàn thể, tạo sự đoàn kết nhất trí về mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng và giải pháp phát triển, phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể, ra sức phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố giao.

 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NHIỆM KỲ

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Sở Xây dựng tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng

1.1. Lãnh đạo cán bộ, công chức và người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Chủ động tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; phối hợp chặt chẽ với các quận (huyện), tạo điều kiện thúc đẩy hoàn thành chỉ tiêu chương trình nhà ở, chương trình nâng cấp đô thị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2016-2020 đề ra. Hình thành hệ thống dữ liệu quản lý thị trường bất động sản chặt chẽ, khoa học; đề xuất các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, thực hiện đúng mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng GDP của nhóm ngành dịch vụ.

- Tổ chức điều tra, thống kê số lượng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố; quản lý và khai thác hiệu quả quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; công khai, minh bạch về quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn, đảm bảo công tác bố trí nhà ở xã hội, nhà ở công vụ đúng đối tượng; kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Trung tâm Quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; tổ chức kiểm tra công tác quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; quản lý chặt chẽ, hiệu quả lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố thông qua công tác thống kê, tập hợp thông tin doanh nghiệp chuyên ngành và thị trường, bao gồm những vấn đề liên quan đến công nghệ sản xuất, sản lượng, giá thành vật liệu; đánh giá, phân tích thực trạng ngành sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, các yếu tố, nguồn lực tác động đến sự phát triển của lĩnh vực vật liệu xây dựng.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Luật và các văn bản dưới luật về quản lý đầu tư xây dựng; tổ chức thẩm định và quyết định đầu tư các dự án, công trình dân dụng và công nghiệp sử dụng vốn ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư; đẩy mạnh công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo thẩm quyền.

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cải tiến về quy trình, thủ tục trong công tác thẩm định dự án, cấp phép xây dựng, kế hoạch đấu thầu, cấp chứng chỉ hành nghề, chấp thuận đầu tư, thẩm định thiết kế, đảm bảo 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, đúng quy định pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, nhằm kịp thời tháo gỡ các vướng mắc cho quận (huyện), đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất ở các cấp trong giải quyết hồ sơ hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý ngành.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng; công tác thanh tra, kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố, nhằm đảm bảo các công trình tuân thủ đầy đủ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và an toàn lao động; kịp thời phát hiện và xử lý các công trình xây dựng không phép, sai phép để đảm bảo trật tự xây dựng đô thị.

- Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp Sở, quận (huyện), phường (xã); tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật xây dựng cho doanh nghiệp ngành xây dựng; thực hiện hiệu quả công tác thông tin và cung cấp dịch vụ công; làm tốt công tác báo chí, tuyên truyền, với nhiều bài viết hay, có giá trị. Định hướng chiến lược phát triển dài hạn cho các đơn vị trực thuộc.

1.2. Lãnh đạo công chức, viên chức và người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác. 

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với yêu cầu quản lý và phát triển của ngành xây dựng. Nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án trọng điểm: Đề án phát triển thị trường bất động sản; Chương phát triển nhà ở; Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo; Đề án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành xây dựng.

- Nghiên cứu và cải cách có hiệu quả quy trình, thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn quy định; đảm bảo các lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức đều áp dụng quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2008; khảo sát ý kiến cá nhân và tổ chức (100% hồ sơ nhận vào đều được phát phiếu khảo sát).

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành xây dựng; nâng cấp hệ thống mạng thông tin trong toàn cơ quan Sở; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo giữa Sở và các quận – huyện qua mạng điện tử; cải tiến chất lượng và hình thức thông tin trên trang thông tin điện tử (website) của Sở, thí điểm việc tiếp nhận và trả hồ sơ qua mạng điện tử.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức pháp luật cho nhân dân và doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức hoạt động giao lưu trực tuyến; giao ban định kỳ, đột xuất với quận – huyện để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ, tạo sự chuyển biến đồng bộ trong toàn ngành.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án vị trí việc làm, hoàn thiện hệ thống chức danh, tiêu chuẩn từng vị trí công tác; kiện toàn bộ máy tổ chức và nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức có năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, trong sáng trong lao động, không ngừng củng cố và phát triển tình cảm, đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực trong thực thi công vụ.

1.3. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu và các biểu hiện tiêu cực khác. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

- Quán triệt việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong các cấp ủy Đảng, cơ quan, đoàn thể; cụ thể hóa các nội dung của Quy chế dân chủ cơ sở vào quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị.

- Duy trì giao ban định kỳ trong nội bộ, giao ban định kỳ với các quận (huyện), các hội nghề nghiệp; tuân thủ các quy định về công khai tài chính và tình hình hoạt động theo quy định.

- Chủ động tổ chức các đợt kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các đơn vị trực thuộc; kiểm tra chế độ thực thi công vụ tại các phòng, ban cơ quan.

- Lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn cơ quan, phấn đấn hoàn thành tốt nhiệm vụ; đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ tốt yêu cầu công việc.

- Tăng cường thực hành tiết kiệm, phấn đấu tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đồng thời tổ chức nhiều hội thi, hội thao, tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt dã ngoại, để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có dịp giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết và nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

1.4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong cơ quan.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về an ninh quốc phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về đảm bảo an toàn đơn vị; chấp hành nghiêm các quy định về bí mật nhà nước.

 - Kịp thời triển khai các chủ trương, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo xây dựng cụ thể các phương án phòng chống lụt bão, cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn; tổ chức tập huấn và diễn tập định kỳ cho lực lượng bảo vệ, cán bộ công chức, viên chức về phòng cháy chữa cháy, phương án về cứu hộ, cứu nạn.

2. Lãnh đạo công tác tư tưởng

- Quán triệt sâu rộng và kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, đường lối của Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, kiên định với chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và thật sự gương mẫu.

- Chủ động phát hiện, đấu tranh, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ

- Cấp ủy tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chế hoạt động cơ quan.

- Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, chủ động, sáng tạo và tinh thần phối hợp tốt trong thực thi nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc quy định của Ủy ban nhân dân thành phố về thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng, đơn vị.

- Tham gia ý kiến với lãnh đạo cơ quan để thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quản lý, nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tiến hành xây dựng quy chế và thực hiện luân chuyển cán bộ.

- Lãnh đạo chặt chẽ công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; đảm bảo công tác quy hoạch, bổ nhiệm công khai, dân chủ, đúng quy trình, đối tượng quy định; tạo điều kiện để cán bộ, công chức diện quy hoạch được tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý hành chính, lý luận chính trị.

4. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trong cơ quan

- Lãnh đạo các đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của mỗi Đoàn thể. Qua đó, không ngừng củng cố về tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động, làm cho Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh thật sự là các tổ chức tin cậy của cán bộ, công chức, viên chức, là lực lượng nòng cốt, xung kích của Đảng.

- Đảng ủy Sở, cấp ủy Chi bộ duy trì chế độ làm việc định kỳ hàng quý với các đoàn thể để nhận định, đánh giá tình hình hoạt động và định hướng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đảm bảo hoạt động của đoàn thể đúng hướng, hiệu quả, góp phần tích cực trong việc củng cố khối đoàn kết trong toàn cơ quan Sở.

5. Công tác xây dựng tổ chức Đảng

5.1. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng

- Tổ chức cho đảng viên tham dự đầy đủ các đợt tập huấn chính trị, thông tin thời sự do Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy Sở tổ chức; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua việc đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền, đảm bảo công tác giáo dục chính trị gắn với thực tiễn.

- Định kỳ mỗi quý, ít nhất một lần, Đảng bộ Sở tổ chức báo cáo tình hình thời sự quốc tế và trong nước cho đảng viên, nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác cách mạng, hiểu rõ âm mưu “diễn biến hòa bình”. Thực hiện chế độ thông tin định kỳ mỗi sáu tháng về tình hình nhiệm vụ của Sở, của ngành, tạo điều kiện để cán bộ đảng viên, hiểu và xác định trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

- Đảng ủy Sở, các Chi bộ phải nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng để có chủ trương, biện pháp giải quyết phù hợp.

- Tổ chức các hoạt động truyền thống kỷ niệm những ngày lễ lớn hàng năm bằng các hình thức phong phú như tuyên truyền miệng, cổ động trực quan, hội thảo, thi đố, văn nghệ, thể thao,…

5.2. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, quản lý và phát triển đảng viên

- Nghiên cứu sắp xếp, kiện toàn các chi bộ theo hướng tất cả các phòng chuyên môn và đơn vị đều có chi bộ và có quy chế làm việc rõ ràng, khoa học.

- Phấn đấu 100% Đảng ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ và các đồng chí được quy hoạch chức danh Đảng ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ được đào tạo, bồi dưỡng Cao cấp lý luận chính trị.

- Củng cố công tác đảng vụ; làm tốt công tác quản lý đảng viên, thường xuyên nhắc nhở đảng viên tích cực làm tốt nhiệm vụ của đảng viên ở nơi cư trú; kiểm tra, nhắc nhở đảng viên thực hiện đúng, nghiêm túc quy định của Đảng về nhiệm vụ đảng viên, những điều đảng viên không được làm, các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; thực hiện tốt việc quản lý hồ sơ đảng vụ, cập nhật kịp thời, đầy đủ lý lịch đảng viên; báo cáo theo quy định việc đảng viên đi nước ngoài…

- Đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt của Đảng bộ, Chi bộ; đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt, đảm bảo chế độ sinh hoạt Đảng định kỳ và chuyên đề theo quy định; thường xuyên tổng kết, đánh giá thực tiễn, rút kinh nghiệm; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình.

- Tổ chức cơ sở đảng và mỗi đảng viên thực hiện tốt công tác dân vận, công tác tư tưởng, công tác quần chúng, kịp thời nắm bắt và phân tích dư luận xã hội, để định hướng quần chúng kịp thời. Phát huy sức mạnh của tập thể, đồng thời xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; phân công nhiệm vụ đảng viên và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm tra.

- Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, coi trọng chất lượng.

5.3. Công tác kiểm tra, giám sát

- Đảng ủy Sở triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát của Thành ủy và Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng thành phố, đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở. Bên cạnh việc kiểm tra toàn diện các mặt hoạt động của Chi bộ trực thuộc, công tác kiểm tra tập trung vào các nội dung trọng tâm: chất lượng sinh hoạt chi bộ; tổ chức đảng cơ sở và đảng viên chấp hành các quy định của Điều lệ Đảng; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đảng viên có dấu hiệu vi phạm, có đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện các nghị quyết lãnh đạo định kỳ và chuyên đề.

- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở thực hiện nề nếp chế độ kiểm tra giám sát định kỳ 6 tháng một lần đối với tất cả các Chi bộ trực thuộc. Các Chi bộ định kỳ hàng năm chủ động trong việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện để cấp ủy, đảng viên thực hiện quyền, nghĩa vụ liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện đúng nguyên tắc tự phê bình và phê bình, góp phần nâng cao năng lực của tổ chức cơ sở đảng.

5.4. Lãnh đạo việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức Sở tích cực học tập và nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức của Bác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện có hiệu quả mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với mục tiêu xây dựng và chỉnh đốn đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI); từng bước hình thành đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, được nhân dân tín nhiệm.

- Đảng ủy Sở ban hành kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có xác định trọng tâm, chủ đề hàng năm; khuyến khích các phòng chuyên môn, đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức làm theo lời Bác phù hợp với thực tiễn chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm để đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình hay, các gương điển hình tiên tiến. Cải tiến nội dung đăng ký và phương thức đánh giá theo hướng gắn nội dung đăng ký với công tác tự phê bình và phê bình.

 

 

 

 

 

III. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU TRONG NHIỆM KỲ:

1. Hàng năm, Đảng bộ Sở Xây dựng đạt trong sạch, vững mạnh.

2. Hàng năm, có ít nhất 90% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có chi bộ yếu, kém.

3. 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đăng ký và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

5. Hàng năm, trên 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

6. Phấn đấu mỗi năm kết nạp ít nhất 12 đảng viên mới.

7. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính toàn diện trên tất cả các mặt, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đạt trên 92%.

8. 100% thủ tục hành chính của Sở áp dụng Quy trình quản lý chất lượng ISO 9001: 2008.

9. 100% hồ sơ hành chính giải quyết đúng hạn.

10. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trong cơ quan (03/03 đoàn thể) đạt loại xuất sắc.

Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy Đảng bộ Sở Xây dựng khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 11 đồng chí:

- Đồng chí Trần Trọng Tuấn,

- Đồng chí Lê Hòa Bình,

- Đồng chí Nguyễn Thanh Bình,

- Đồng chí Lý Thanh Long,

- Đồng chí Nguyễn Tùng Lâm,

- Đồng chí Nguyễn Thanh Hải,

- Đồng chí Phan Trường Sơn,

- Đồng chí Bùi Văn Hiếu,

- Đồng chí Nguyễn Tiến Hưởng,

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh,

- Đồng chí Nguyễn Bá Thành.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020, tập thể cấp ủy viên đã bầu Ban Thường vụ, gồm 03 đồng chí, trong đó đồng chí Trần Trọng Tuấn – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng là Bí thư Đảng ủy khóa III nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Lê Hòa Bình – Phó Giám đốc Sở là Phó Bí thư Đảng ủy Khóa III và đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ là Ủy viên Thường vụ. Ban Chấp hành cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở gồm 05 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Thanh Bình làm Chủ nhiệm.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu, đại diện tập thể đảng viên Đảng bộ Sở, tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng thành phố lần thứ II nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm 05 đồng chí (Trần Trọng Tuấn, Nguyễn Thanh Bình, Lý Thanh Long, Nguyễn Tùng Lâm và Nguyễn Bá Thành) và đại biểu dự khuyết, gồm 02 đồng chí (Nguyễn Minh Thái và Hoàng Thị Ánh Tuyết).

Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng khóa III nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng thành phố đã ra mắt, nhận nhiệm vụ. Đồng chí Trần Trọng Tuấn – Bí thư Đảng ủy Sở thay mặt Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cám ơn sự tín nhiệm của tập thể đảng viên, hứa kế thừa những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ trước, phát huy những mặt mạnh, ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tăng cường xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nhằm tạo sự thống nhất từ tư tưởng đến hành động trong toàn thể Đảng bộ, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020 kết thúc vào lúc 15 giờ cùng ngày và thành công tốt đẹp. Đại hội đã thể hiện tinh thần làm việc dân chủ, đoàn kết, trí tuệ; khẳng định niềm tin, ý chí quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

TH.S. NGUYỄN THANH BÌNH

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY SỞ,

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - CÁN BỘ

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 545
Tin đã đưa