Đảng bộ sở

title Đảng Bộ Sở

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của BCH TW Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" năm 2023
Thứ sáu, 03/02/2023, 07:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 30 tháng 01 năm 2023, Đảng ủy Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 567-KH/ĐU về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của BCH TW Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" năm 2023.

Kế hoạch đề ra 8 nội dung thực hiện, như sau:

1. Xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW gắn với chức năng, nhiệm vụ của Sở; bổ sung, lồng ghép nội dung thực hiện Kết luận vào nhiệm vụ chính trị năm 2023; bổ sung vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; hàng năm tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Kế hoạch của Đảng ủy cấp trên; kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc chưa tổ chức thực hiện nghiêm nội dung Kết luận.

2. Tổ chức sinh hoạt chính trị, triển khai sâu rộng đến từng chi bộ, đảng bộ trực thuộc, đảng viên về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

3. Thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện nêu gương cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy có trách nhiệm kịp thời xem xét, kiểm điểm hoặc kiến nghị cấp ủy cấp trên chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế khuyết điểm đối với những nói có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời, chú trọng kiểm tra, giám sát việc sữa chữa, khắc phục khuyết điểm của tổ chức, cá nhân liên quan.

4. Giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính chiến đấu trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ; không để xảy ra tình trạng chuyên quyền, độc đoán, buông lỏng quản lý, mất dân chủ, mất đoàn kết, nể nang, né tránh, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, lợi ích nhóm.

5. Kịp thời sơ kết, tổng kết, rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản của cấp ủy, cơ quan, đơn vị liên quan đến các nội dung của công tác cán bộ, tổ chức bộ máy và trách nhiệm người đứng đầu; công tác cải cách hành chính; kiểm soát quyền lực và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ; thực hiện có hiệu quả chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

6. Tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị; lãnh đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, ngăn chặn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp công chức, viên chức nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, nhất là "tham nhũng vặt" trong giải quyết công việc.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở, chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát tại các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Định kỳ hàng năm thực hiện rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người không còn đủ tư cách đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Ban Bí thư.

8. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và các phong trào thi đua của các tổ chức chính trị - xã hội của Sở; thường xuyên thông tin, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, công đoàn viên.

Đính kèm Kế hoạch số 567-KH/ĐU

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 210
Tin đã đưa