Đảng bộ sở

title Đảng Bộ Sở

Xây dựng TPHCM là đô thị thông minh, TP dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế
Thứ năm, 15/10/2020, 08:18 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trình bày báo cáo dự thảo chính trị trình Đại hội.

 

(Thanhuytphcm.vn) – Trong nhiệm kỳ 2015 -2020, có 11/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X được hoàn thành, trong đó có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch. TP tiếp tục giữ vững vị trí là đầu tàu kinh tế của cả nước; chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao. TPHCM phấn đấu đến năm 2025 là đô thị thông minh, TP dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Đó là những nội dung được nêu ra trong dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hoàn thành vượt kế hoạch 4 chỉ tiêu

Tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí vươn lên, quyết tâm khắc phục những tồn tại, yếu kém, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, TP đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. TPHCM giữ vững vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Có 11/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X đã được hoàn thành. Trong đó có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đó là chỉ tiêu tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP hàng năm (chỉ tiêu là từ 35% trở lên và kết quả ước thực hiện 2016 – 2020 là 38,42%); chỉ tiêu về tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân (chỉ tiêu là khoảng 30% GRDP và kết quả ước thực hiện 2016 – 2020 là 33,5%); chỉ tiêu về tạo việc làm mới trong 5 năm (chỉ tiêu là 625.000 lao động và kết quả ước thực hiện 2016 – 2020 là 671.207 lao động); chỉ tiêu đến cuối năm 2020, tổng diện tích xây dựng mới (chỉ tiêu là 40 triệu m2 và kết quả ước thực hiện 2016 – 2020 là 48 triệu m2).

Cùng với đó, công tác quy hoạch, quản lý và phát triển hạ tầng và dịch vụ đô thị đạt nhiều kết quả thiết thực. Văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển; đặc biệt, năm 2020 trước đại dịch COVID-19, TP đã chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp sáng tạo phòng, chống dịch hiệu quả, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động và phục hồi kinh tế. Chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao. Công tác an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2018, TP đã hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững 2 năm cuối (2019 - 2020) của giai đoạn 2016 - 2020. Đến cuối năm 2020, hoàn thành mục tiêu “cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo TP”.

Về công tác xây dựng Đảng, về chính trị, tư tưởng và đạo đức, đồng chí Nguyễn Thành Phong cho biết, công tác này tiếp tục được tăng cường và đạt được những kết quả tích cực, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự thống nhất trong nội bộ và đồng thuận xã hội. Đảng bộ TP tổ chức nhiều hoạt động gặp gỡ, đối thoại, khảo sát, giám sát, tăng cường đi cơ sở của Thường trực Thành ủy và lãnh đạo các cấp để lắng nghe ý kiến, hiến kế của Nhân dân, đại biểu các giới, các ngành. Việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng được quan tâm và đạt hiệu quả bước đầu. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đạt kết quả tương đối toàn diện, có nhiều nét đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Việc triển khai thực hiện Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy đã có tác dụng thiết thực, góp phần tích cực vào thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X, Đảng bộ TP đúc kết 6 bài học kinh nghiệm. Trong đó, các chủ trương, chính sách phải đảm bảo an dân, tạo niềm tin trong Nhân dân, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Cùng với giữ gìn đoàn kết, phát huy sự năng động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm về những kiến nghị của TP với Trung ương, TP đã tranh thủ sự đồng tình, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, mạnh dạn đề xuất, kiên trì đeo bám, kiến nghị các cơ chế, chính sách đặc thù để TP phát triển nhanh, bền vững. TP đã thực sự quan tâm công tác xây dựng Đảng, quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh, trong sạch

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết, mục tiêu phát triển định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 là: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, huy động hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng TP thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước; đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân; TP là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á”. Cụ thể đến năm 2025, TPHCM là đô thị thông minh, TP dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. GRDP bình quân đầu người khoảng 8.500 - 9.000 USD.

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, nhiệm kỳ 2020-2025, trong khi triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực, TP cũng đề ra những quan điểm và định hướng chủ đạo. Cụ thể, TPHCM tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đi đầu trong thực hiện mô hình tăng trưởng mới. Phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động, là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất cả nước, đi đầu trong việc tận dụng các cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn. Cùng với đó là phát triển hài hòa kinh tế và văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí tự cường và truyền thống của TPHCM, phát huy vai trò nền tảng của văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc để TP và đất nước phát triển bền vững. Cùng với đó là xây dựng TPHCM trở thành một không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên của TP mang tên Bác. Khơi dậy khát vọng và sức sáng tạo của Nhân dân TP, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và là mục tiêu của sự phát triển. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ quốc tế ở các lĩnh vực ưu tiên. Không ngừng nâng cao chất lượng sống của Nhân dân TP.

Y tế thông minh là một trong những lĩnh vực của Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh được TPHCM triển khai thực hiện.

 

Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đã nêu các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó, TP sẽ phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động. Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho TP phát triển bền vững. Phát huy hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh, trong sạch. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ ngang tầm với nhiệm vụ và đòi hỏi của Đảng và Nhân dân TP. Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đấu tranh quyết liệt, ngăn chặn tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến và tham nhũng. Cán bộ, đảng viên phải là người tiên phong, tấm gương trong tuân thủ pháp luật, lao động sáng tạo, phục vụ nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển TP giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện chức năng lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng bộ TP xây dựng và thực hiện 4 Chương trình phát triển TPHCM. Đó là Chương trình đột phá đổi mới quản lý TPHCM; Chương trình đột phá phát triển hạ tầng TPHCM; Chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa TPHCM; Chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực TPHCM.

Nhóm PV

Nguồn: Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn: Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng lượt xem: 723
Tin đã đưa