Đảng bộ sở

Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022 của Đảng bộ Sở Xây dựng TPHCM (09/08/2022)
Sở Xây dựng làm việc với Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân về giải quyết các khó khăn, kiến nghị về lĩnh vực đô thị, dự án trên địa bàn Quận Bình Tân (08/08/2022)
Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Thành phố Hồ Chí Minh (22/07/2022)
Hội Khoa học kỹ thuật Xây dựng TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VIII (2022 - 2027) (14/06/2022)
Lãnh đạo Sở Xây dựng dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) (19/05/2022)
Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 (Nghị quyết số 46-NQ/ĐU ngày 04/01/2022 của Đảng ủy Sở Xây dựng) (04/05/2022)
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chương trình hành động số 471-CTrHĐ/ĐU ngày 04/01/2022 của Đảng ủy Sở Xây dựng) (04/05/2022)
Nghị quyết Lãnh đạo thực hiện công khai kết luận thanh tra các cấp theo quy định của pháp luật tại Sở Xây dựng (Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 28/5/2021 của Đảng ủy Sở Xây dựng) (04/05/2022)
Nghị quyết Lãnh đạo thực hiện Đề án chống ngập và xử lý nước thải Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2045 và Kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020 - 2030 (Nghị quyết số 18-NQ/ĐU ngày 28/5/2021 của Đảng ủy Sở Xây dựng) (04/05/2022)
Nghị quyết Lãnh đạo thực hiện Chương trình phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Thủ Đức (Nghị quyết số 17-NQ/ĐU ngày 28/5/2021 của Đảng ủy Sở Xây dựng) (04/05/2022)