Đảng bộ sở

Nghị quyết về Lãnh đạo xây dựng Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030 (Nghị quyết số 16-NQ/ĐU ngày 28/5/2021 của Đảng ủy Sở Xây dựng) (04/05/2022)
Nghị quyết Lãnh đạo thực hiện Chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 - 2030 (Nghị quyết số 15-NQ/ĐU ngày 28/5/2021 của Đảng ủy Sở Xây dựng) (04/05/2022)
Nghị quyết Lãnh đạo thực hiện Chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030 (Nghị quyết số 14-NQ/ĐU ngày 28/5/2021 của Đảng ủy Sở Xây dựng) (04/05/2022)
Nghị quyết Lãnh đạo thực hiện Đề án phát triển hệ thống cấp nước Thành phố giai đoạn 2020 - 2050 và Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030 (Nghị quyết số 13-NQ/ĐU ngày 28/5/2021 của Đảng ủy Sở Xây dựng) (04/05/2022)
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Chương trình hành động số 27-CTrHĐ/ĐU ngày 03/02/2021 của Đảng ủy Sở Xây dựng) (04/05/2022)
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Nghị quyết số 01-NQ/ĐHIV ngày 29/5/2020) (04/05/2022)
Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 (14/01/2022)
Ban hành quy định mới về 19 điều Đảng viên không được làm (01/11/2021)
Những điểm mới trong quy định về những điều đảng viên không được làm (01/11/2021)
Bà Nguyễn Thị Thu Nga giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM (28/06/2021)