Thủ tục hành chính

Lĩnh vực Giám Định Tư Pháp Xây Dựng

Lĩnh vực Hoạt Động Xây Dựng

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Ban hành kèm Quyết định số 5964/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (05/01/2024)
Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh (Ban hành kèm Quyết định số 5964/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (05/01/2024)
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) (Ban hành kèm Quyết định số 5964/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (05/01/2024)
Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) (Ban hành kèm Quyết định số 5964/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (05/01/2024)
Cấp Giấy phép di dời đối với công trình trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) (Ban hành kèm Quyết định số 5964/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (05/01/2024)
Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) (Ban hành kèm Quyết định số 5964/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (05/01/2024)
Gia hạn giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) (Ban hành kèm Quyết định số 5964/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (05/01/2024)
Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) (Ban hành kèm Quyết định số 5964/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (05/01/2024)
Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III (Ban hành kèm Quyết định số 5964/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (04/01/2024)
Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Ban hành kèm Quyết định số 5964/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (04/01/2024)
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng) (Ban hành kèm Quyết định số 5964/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (04/01/2024)
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (bị ghi sai thông tin) (Ban hành kèm Quyết định số 5964/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (04/01/2024)
Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Ban hành kèm Quyết định số 5964/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (04/01/2024)
Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III của cá nhân là người nước ngoài (Ban hành kèm Quyết định số 5964/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (04/01/2024)
Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng III (Ban hành kèm Quyết định số 5964/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (04/01/2024)
Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III (Ban hành kèm Quyết định số 5964/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (04/01/2024)
Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng) (Ban hành kèm Quyết định số 5964/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (04/01/2024)
Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (bị ghi sai thông tin) (Ban hành kèm Quyết định số 5964/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (04/01/2024)
Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Ban hành kèm Quyết định số 5964/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (04/01/2024)
Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Ban hành kèm Quyết định số 5964/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (04/01/2024)
Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài (Ban hành kèm Quyết định số 5964/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (04/01/2024)
Cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài (Ban hành kèm Quyết định số 5964/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (04/01/2024)
Cho ý kiến về việc các công trình hết thời hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) (Ban hành kèm Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 23/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (27/09/2023)
Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn cấp tỉnh (Ban hành kèm Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 23/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (27/09/2023)

Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật

Lĩnh vực Kinh Doanh Bất Động Sản

Quy trình Xác nhận đủ điều kiện huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết đối với dự án thương mại thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ (Ban hành kèm Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (12/01/2024)
Quy trình Xác nhận đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với dự án nhà ở thương mại thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng theo quy định tại Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ (Ban hành kèm Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (12/01/2024)
Quy trình Xác nhận đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với dự án nhà ở xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng theo quy định tại Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ (Ban hành kèm Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (12/01/2024)
Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư (Ban hành kèm Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 23/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (29/09/2023)
Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư (Ban hành kèm Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 23/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (29/09/2023)
Quy trình Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (Ban hành kèm theo Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) (01/08/2023)
Quy trình Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn hoặc gần hết hạn (Ban hành kèm theo Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) (01/08/2023)
Quy trình Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng) (Ban hành kèm theo Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) (01/08/2023)

Lĩnh vực Nhà ở

Giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP (Ban hành kèm theo Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 22/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (10/05/2023)
Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP (Ban hành kèm theo Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 22/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (10/05/2023)
Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 của Nghị định số 99/2015/ NĐ-CP (Ban hành kèm theo Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 22/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (10/05/2023)
Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (Ban hành kèm theo Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 22/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (10/05/2023)
Bán ở nhà cũ thuộc sở hữu nhà nước (Ban hành kèm theo Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 22/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (10/05/2023)
Thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (Ban hành kèm theo Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 22/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (10/05/2023)
Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 22/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (10/05/2023)
Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 22/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (10/05/2023)
Thủ tục công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư) (Ban hành kèm theo Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 22/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (10/05/2023)

Lĩnh vực Nhà ở và công sở

Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng

Lĩnh vực Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng

Lĩnh vực Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp: Cấp lần đầu hoặc Giấy chứng nhận hết hạn mà tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng có nhu cầu tiếp tục hoạt động) (Ban hành kèm Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 23/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (29/09/2023)
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (còn thời hạn nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tin hoặc tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng xin dừng thực hiện một số chỉ tiêu trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng) (Ban hành kèm Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 23/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (29/09/2023)
Bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa chỉ, tên của tổ chức trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã được cấp) (Ban hành kèm Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 23/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (29/09/2023)
Bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa điểm đặt phòng thí nghiệm hoặc thay đổi, bổ sung, sửa đổi chỉ tiêu thí nghiệm, tiêu chuẩn thí nghiệm trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng) (Ban hành kèm Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 23/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) (29/09/2023)

Lĩnh vực Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực Vật Liệu Xây Dựng

Lĩnh vực Xử lý đơn