Thủ tục hành chính

Quy trình 4 Cấp lần đầu/ Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (Ban hành kèm theo Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của Chủ tịch UBND TP.HCM)
Thứ ba, 07/12/2021, 03:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Hoạt Động Xây Dựng
Trình tự thực hiện:

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Tổ chức

Giờ hành chính

Theo mục I

Chuẩn bị thành phần hồ sơ theo mục I

Kiểm tra hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

Theo mục I BM 01

 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đã đóng lệ phí: công chức tiếp nhận lập Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ hoặc chưa đóng lệ phí: Hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ theo BM 02

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, phải nêu rõ lý do theo BM 03

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Theo mục I BM 01

 

Chuyển hồ sơ cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

 

B2

Phân công thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng chuyên môn (Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng)

0,5 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Phân công Chuyên viên thụ lý hồ sơ.

B3

Thụ lý hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết TTHC

Chuyên viên (Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng)

- 1,5 ngày làm việc (đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết)

- 7,5 ngày làm việc (đối với hồ sơ đủ điều kiện giải quyết)

 

Theo mục I

BM 01

Hồ sơ trình

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: dự thảo Thông báo hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết, thực hiện tiếp B4.

- Trường hợp hồ sơ đủ  điều kiện giải quyết:

 + Lập Phiếu trình, Phiếu đánh giá năng lực hoạt động xây dựng trình Hội đồng xét cấp chứng chỉ xem xét, đánh giá.

+ Dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ/Thông báo về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ, , thực hiện tiếp B5.

B4

Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết

B4.1

Xem xét, trình ký hồ sơ

Lãnh đạo Trung tâm (Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

0,5 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Hồ sơ trình

Dự thảo kết quả

Xem xét, ký Phiếu trình dự thảo kết quả giải quyết (Thông báo danh sách hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết).

B4.2

Xem xét, phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Hồ sơ trình

Dự thảo kết quả

Xem xét, duyệt Thông báo danh sách hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết.

B4.3

Ban hành văn bản

Văn thư Sở

0,5 ngày làm việc

Kết quả

- Cho số vào sổ, đóng dấu, ban hành văn bản;

- Lưu hồ sơ (nếu cần).

B4.4

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Theo Giấy hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho Tổ chức; thu hồi bản chính Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Lưu hồ sơ tại Trung tâm và chuyển giao cho đơn vị lưu trữ Sở xây dựng theo quy định.

- Thống kê, theo dõi.

B5

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết

B5.1

Xem xét, trình ký hồ sơ

Lãnh đạo Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

0,5 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Hồ sơ trình

Dự thảo kết quả

Xem xét hồ sơ, ký nháy dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ/Thông báo về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ/Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo Sở duyệt

B5.2

Xem xét, phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

02 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Hồ sơ trình

Dự thảo kết quả

Xem xét và ký duyệt Quyết định cấp chứng chỉ/Thông báo về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ/Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

B5.3

Ban hành văn bản

Văn thư Sở

04 ngày làm việc

Hồ sơ đã được phê duyệt

- Văn thư Sở cho số vào sổ, đóng dấu, ban hành Quyết định cấp chứng chỉ/Thông báo về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ;

- Lưu hồ sơ (nếu cần).

- Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng kiểm tra và in chứng chỉ (theo Quyết định cấp chứng chỉ) trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

- Văn thư Sở đóng dấu, phát hành chứng chỉ sau khi được Lãnh đạo Sở ký duyệt.

B6

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Theo giấy hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho Tổ chức; thu hồi bản chính Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Lưu hồ sơ tại Trung tâm và chuyển giao cho đơn vị lưu trữ Sở xây dựng theo quy định.

- Thống kê, theo dõi.

B7

Đăng tải thông tin về năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

Bộ phận Thông tin; Chuyên viên (Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng)

Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp chứng chỉ

Thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng; đồng thời gửi thông tin đến Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng để tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Cách thực hiện:
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 60 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Hồ sơ:

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

TT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

1

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo Mẫu số 04 Phụ lục IV Nghị định số 15/2021/NĐ-CP

01

Bản chính

2

Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập

01

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý.

3

Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát địa chất công trình)

01

4

Chứng chỉ hành nghề kèm theo bản kê khai và tự xác định hạng chứng chỉ theo Mẫu số 05 Phụ lục IV Nghị định số 15/2021/NĐ-CP hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp đã được cấp chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc

01

5

Hợp đồng và Biên bản nghiệm thu công việc đã thực hiện theo nội dung kê khai (đối với tổ chức khảo sát xây dựng, lập thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng, tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng I, hạng II)

01

6

Hợp đồng; Biên bản nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng hoặc bộ phận công trình (trong trường hợp thi công công tác xây dựng chuyên biệt) đã thực hiện theo nội dung kê khai (đối với tổ chức thi công xây dựng hạng I, hạng II)

01

7

Chứng chỉ năng lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực

01

8

Chứng chỉ năng lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực

01

Bản chính

Thời gian giải quyết:
20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tương đương 15 ngày làm việc)
Đối tượng:
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Phí, lệ phí

-  Lệ phí cấp lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức: 1.000.000 (một triệu) đồng/chứng chỉ.

- Lệ phí điều chỉnh, bổ sung nội dung: 500.000 (năm trăm nghìn) đồng/chứng chỉ.

Tên mẫu đơn:

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

1

BM 01

Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2

BM 02

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3

BM 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4

BM 04

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo Mẫu số 04 Phụ lục IV Nghị định số 15/2021/NĐ-CP

5

BM 05

Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn và xác định hạng của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

6

BM 06

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài Chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định vủa Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Tài liệu đính kèm:
Mau don - Quy trinh 4.doc
Ban khai kinh nghiem - Quy trinh 4.doc.docx
Quy trinh 4.doc
Tải về tất cả tài liệu
Số lượng lượt xem: 1028