Thủ tục hành chính

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình tôn giáo; công trình trong khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa; công trình tượng đài, tranh hoành tráng
Thứ hai, 22/07/2019, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý biểu mẫu.
Java method "com.sun.proxy.$Proxy461.getArticle(long, String)" threw an exception when invoked on com.sun.proxy.$Proxy461 object "com.liferay.journal.service.impl.JournalArticleLocalServiceImpl@7b882bcb"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: articleobj = journalLocalService.getA... [in template "20115#20151#44261" at line 20, column 5]
	- Reached through: #assign-container [in template "20115#20151#44261" at line 19, column 1]
----
1<style scoped> 
2.field-title{ 
3  font-weight: bold; 
4
5.row{ 
6  border-bottom: thin dotted rgba(0, 0, 0, 0.08); 
7  margin-bottom: 5px; 
8
9.container{ 
10  font-size: 14px; 
11  width: 100%; 
12
13.file{ 
14  border-bottom: thin dotted rgba(0, 0, 0, 0.08); 
15  margin-bottom: 7px;  
16
17</style> 
18<#assign HttpUtil = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.util.HttpUtil"] /> 
19<#assign journalLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService")  
20  articleobj = journalLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(scopeGroupId), .vars["reserved-article-id"].data) 
21  articlePrimKey = articleobj.getResourcePrimKey() 
22  catLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryLocalService") 
23  articleCates = catLocalService.getCategories("com.liferay.journal.model.JournalArticle", getterUtil.getLong(articlePrimKey)) 
24  listName = "" 
25  assetVocabularyLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetVocabularyLocalService") 
26  listVocab = assetVocabularyLocalService.getGroupVocabularies(groupId) 
27  linhVuc = "" 
28/> 
29<#list articleCates as aCate> 
30  <#assign listName = listName + "," + aCate.getName() /> 
31</#list> 
32 
33<#list listVocab as vocab> 
34  <#-- 43826: id vocabulary cua linh vuc --> 
35  <#if vocab.getVocabularyId() == 43826> 
36    <#list vocab.getCategories() as cate> 
37      <#if listName?contains(cate.getName())> 
38        <#assign linhVuc = cate.getName()> 
39      </#if> 
40    </#list> 
41  </#if> 
42</#list> 
43 
44 
45<div class="container"> 
46<div class="row"> 
47  <div class="col-md-12 field-title"> 
48    Lĩnh vực:  
49  </div> 
50  <div class="col-md-12"> 
51    ${linhVuc} 
52  </div> 
53</div> 
54<div class="row"> 
55  <div class="col-md-12 field-title"> 
56    Trình tự thực hiện: 
57  </div> 
58  <div class="col-md-12"> 
59    <#if validator.isNotNull(executionOrder.getData())> 
60      ${executionOrder.getData()} 
61    </#if> 
62  </div> 
63</div> 
64<div class="row"> 
65  <div class="col-md-12 field-title"> 
66    Cách thực hiện: 
67  </div> 
68  <div class="col-md-12"> 
69    <#if validator.isNotNull(executionMethod.getData())> 
70      ${executionMethod.getData()} 
71    </#if> 
72  </div> 
73</div> 
74<div class="row"> 
75  <div class="col-md-12 field-title"> 
76    Hồ sơ: 
77  </div> 
78  <div class="col-md-12"> 
79    <#if validator.isNotNull(file.getData())> 
80      ${file.getData()} 
81    </#if> 
82  </div> 
83</div> 
84<div class="row"> 
85  <div class="col-md-12 field-title"> 
86    Thời gian giải quyết: 
87  </div> 
88  <div class="col-md-12"> 
89    <#if validator.isNotNull(executionTime.getData())> 
90      ${executionTime.getData()} 
91    </#if> 
92  </div> 
93</div> 
94<div class="row"> 
95  <div class="col-md-12 field-title"> 
96    Đối tượng: 
97  </div> 
98  <div class="col-md-12"> 
99    <#if validator.isNotNull(target.getData())> 
100      ${target.getData()} 
101    </#if> 
102  </div> 
103</div> 
104<div class="row"> 
105  <div class="col-md-12 field-title"> 
106    Cơ quan ban hành: 
107  </div> 
108  <div class="col-md-12"> 
109   
110  </div> 
111</div> 
112<div class="row"> 
113  <div class="col-md-12 field-title"> 
114    Kết quả: 
115  </div> 
116  <div class="col-md-12"> 
117    <#if validator.isNotNull(result.getData())> 
118      ${result.getData()} 
119    </#if> 
120  </div> 
121</div> 
122<div class="row"> 
123  <div class="col-md-12 field-title"> 
124    Phí, lệ phí 
125  </div> 
126  <div class="col-md-12"> 
127    <#if validator.isNotNull(fees.getData())> 
128      ${fees.getData()} 
129    </#if> 
130  </div> 
131</div> 
132<div class="row"> 
133  <div class="col-md-12 field-title"> 
134    Tên mẫu đơn: 
135  </div> 
136  <div class="col-md-12"> 
137    <#if validator.isNotNull(form.getData())> 
138      ${form.getData()} 
139    </#if> 
140  </div> 
141</div> 
142<div class="row"> 
143  <div class="col-md-12 field-title"> 
144    Yêu cầu, điều kiện thực hiện: 
145  </div> 
146  <div class="col-md-12"> 
147  </div> 
148</div> 
149<div class="row"> 
150  <div class="col-md-12 field-title"> 
151    Cơ sở pháp lý: 
152  </div> 
153  <div class="col-md-12"> 
154    <#if validator.isNotNull(legalBasis.getData())> 
155      ${legalBasis.getData()} 
156    </#if> 
157  </div> 
158</div> 
159 
160	<div class="doc-gen-row doc-gen-row-bttom doc-gen-font-bold"> 
161		Tài liệu đính kèm: 
162	</div> 
163		<div class="row"> 
164			<#assign extensionsImg =".jpg_.jpeg_.bmp_.gif_.png"> 
165	  	<#assign urlIconAttachment = "" > 
166			<#assign pathToDownloadAll = "" />		 
167			<#assign iconDownloadall = "" />	 
168			<#if validator.isNotNull(attachment.getData())> 
169			  <#list attachment.getSiblings() as file> 
170					<#assign isPDF = false > 
171					<#assign arrString = file.getData()?string?split("/")/> 
172					<#assign filename = arrString[4] /> 
173					<#assign pathToDownloadAll = pathToDownloadAll +"'" + file.getData() + "'" + "," /> 
174					 
175					<#if (filename?lower_case)?contains(".doc")> 
176					  <#assign urlIconAttachment = themeDisplay.getPathThemeRoot() + "/images/imageVanBan/WORD.png" >						 
177					  <#elseif (filename?lower_case)?contains(".rtf")> 
178					  <#assign urlIconAttachment = themeDisplay.getPathThemeRoot() + "/images/imageVanBan/WORD.png" >				 
179					<#elseif (filename?lower_case)?contains(".pdf")> 
180						<#assign isPDF = true > 
181						<#assign urlIconAttachment = themeDisplay.getPathThemeRoot() + "/images/imageVanBan/PDF.png" > 
182					<#elseif (filename?lower_case)?contains(".xls")> 
183						<#assign urlIconAttachment = themeDisplay.getPathThemeRoot() + "/images/imageVanBan/EXCEL.png" >	 
184					<#else> 
185						<#assign urlIconAttachment = themeDisplay.getPathThemeRoot() + "/images/imageVanBan/OTHER.png" > 
186						<!--Kiem tra co phai la img khong--> 
187						<#list extensionsImg?split("_") as x> 
188							<#if (filename?lower_case)?contains(x)>						 
189								<#assign isPDF = true >						 
190							</#if> 
191						</#list>																		 
192					</#if>					 
193					 
194					<#assign iconDownloadall = themeDisplay.getPathThemeRoot() + "/images/imageVanBan/vb-download.png" > 
195					<#assign iconVBDownload = themeDisplay.getPathThemeRoot() + "/images/imageVanBan/vb-download.png" > 
196					<#assign iconVBReview = themeDisplay.getPathThemeRoot() + "/images/imageVanBan/vb-review.png" > 
197					<div class="col-xs-12 file"> 
198			    <div class="col-xs-12 col-sm-8 doc-gen-padd-no doc-gen-row-bttom-mobile style-padding-bottom-attachFile"> 
199						<a href="${file.getData()}"><img src="${urlIconAttachment}"></a> 
200						<span style="word-wrap: break-word;">${HttpUtil.decodeURL(filename,true)}</span> 
201					</div> 
202					 
203					<div class="col-xs-12 col-sm-4 doc-gen-file-dk"> 
204						<a class="col-xs-6 col-sm-6 doc-gen-padd-no" href="${file.getData()}" download> 
205							<img src="${iconVBDownload}"> 
206							Tải về 
207						</a> 
208						<#if isPDF> 
209							<a class="col-xs-6 col-sm-6 doc-gen-padd-no" href="${file.getData()}" target="_blank"> 
210								<img src="${iconVBReview}" /> 
211								Xem trước 
212							</a> 
213						</#if> 
214					</div>	</div>					 
215			  </#list> 
216				<#assign pathToDownloadAll = "javascript:downloadAllFiles(" + .vars['reserved-article-author-id'].data + ", [" + pathToDownloadAll + "])" /> 
217				<#if (attachment.getSiblings()?size >1) > 
218					<div class="hidden-xs col-sm-8 doc-gen-padd-no doc-gen-row-bttom-mobile style-padding-bottom-attachFile"> 
219					</div> 
220					<div class="col-xs-12 col-sm-4 doc-gen-file-dk"> 
221						<a href="${pathToDownloadAll}"><img src="${iconDownloadall}"></a> 
222						<span style="word-wrap: break-word;">Tải về tất cả tài liệu</span> 
223					</div> 
224				</#if> 
225			<#else> 
226			  <div class="doc-gen-no-file-dk"> 
227			     Không có tài liệu đính kèm 
228		    </div> 
229			</#if> 
230		</div> 
231</div> 
232 
233 
234<a id="hiddenDownload" style="display: none;"></a> 
235 
236<script type="text/javascript"> 
237	/** Perform download all files of the selected record. */ 
238	function downloadAllFiles(id, urls) { 
239		zipFiles(id, urls); 
240
241 
242	function zipFiles(id, urls) { 
243		var jszip = new JSZip(); 
244		doZip(jszip, urls, 0); 
245
246	 
247	function doZip(jszip, urls, index) { 
248		var fileName = urls[index].split('/')[4]; 
249		 
250		JSZipUtils.getBinaryContent(urls[index], function(err, data) { 
251			if (!err) { 
252				jszip.file(fileName, data, { 
253					binary : true 
254				}); 
255				 
256				if (++index == urls.length) { 
257					jszip.generateAsync({ 
258						type : "blob" 
259					}).then(function(content) { 
260						var a = $("#hiddenDownload"); 
261						a.attr("download", "tailieudinhkem"); 
262						a.attr("href", URL.createObjectURL(content)); 
263						document.getElementById("hiddenDownload").click(); 
264					}); 
265				} else { 
266					doZip(jszip, urls, index); 
267
268
269		}); 
270
271 
272</script> 
Số lượng lượt xem: 2391