Thủ tục hành chính

Thủ tục thực hiện việc giải trình
Thứ sáu, 18/11/2022, 07:42 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng
Trình tự thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước, bao gồm:

- Cơ quan nhà nước (UBND Thành phố Hồ Chí Minh, các Sở, ban, ngành; UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc Thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn).

- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương.

- Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương.

- Tổ chức, đơn vị khác do chính quyền địa phương thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động do quyền địa phương trực tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý nhằm phục vụ nhu cầu phát triển chung, thiết yếu của Nhà nước và xã hội.

Cách thực hiện:
Hồ sơ:
Thời gian giải quyết:

Thời hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình.

Trường hợp có nội dung phức tạp thì có thể gia hạn 01 lần, thời gian gia hạn không quá 15 ngày và phải thông báo bằng văn bản đến người yêu cầu giải trình.

Đối tượng:
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Phí, lệ phí
Không 
Tên mẫu đơn:
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:

- Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018;

- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Quyết định số 70/QĐ-TTCP ngày 08/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ.

Tài liệu đính kèm:
2058qd_signed (1).pdf
Số lượng lượt xem: 108