Thủ tục hành chính

Quy trình Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
Thứ tư, 12/05/2021, 01:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Vật Liệu Xây Dựng
Trình tự thực hiện:

Bước 1:

Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định nộp trực tiếp tại bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng; hoặc nộp trực tuyến tại Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hồ Chí Minh.

- Kiểm tra hồ sơ: Bộ phận một cửa 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; thu lệ phí; trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01, thực hiện tiếp bước B2.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý do theo BM 02.

+ Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu  từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM 03.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa: Chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn.

Bước 3: Phân công thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Vật liệu xây dựng: Phân công thụ lý hồ sơ.

Bước 4: Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết TTHC

Công chức thụ lý hồ sơ: 

- Tiến hành xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ; lấy ý kiến đơn vị có liên quan (nếu có).

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ và dự thảo kết quả hoặc văn bản hướng dẫn, trình Lãnh đạo phòng xem xét.

Bước 5: Xem xét, trình ký, ký duyệt

Lãnh đạo phòng: Xem xét hồ sơ, ký duyệt.

Bước 6: Ban hành văn bản

Văn thư Sở: Văn thư cho số, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và cho Phòng chuyên môn.

Bước 7: Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận một cửa:

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Thống kê, theo dõi.

Cách thực hiện:
Nơi tiếp nhận, trả kết quả: - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng (địa chỉ: số 60 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, Quận 3) (trường hợp hồ sơ trực tiếp) - Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).
Hồ sơ:

Thành phần hồ sơ 

Bản công bố hợp quy (theo mẫu): 01 Bản chính.

Giấy chứng nhận hợp quy kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp cho tổ chức, cá nhân: 01 Bản sao y bản chính.

Số lượng hồ sơ (02 bộ hồ sơ)

- 01 bộ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận TN&TKQ) của Sở Xây dựng; hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hồ Chí Minh.

- 01 bộ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân và hồ sơ đánh giá giám sát của tổ chức chứng nhận hợp quy làm cơ sở cho việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước.

Thời gian giải quyết:

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

Đối tượng:
Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu vật liệu xây dựng thuộc danh mục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hoặc văn bản hướng dẫn.
Phí, lệ phí
150.000 đồng/hồ sơ 
Tên mẫu đơn:

(Tên Biểu mẫu)

BM 01 Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

BM 04 Thông báo tiếp nhận theo Mẫu 3. TBTNHS Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

BM 05 Bản công bố hợp quy theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và nội dung bổ sung quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành;

- Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

- Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành;

- Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

- Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy;

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

- Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và thay thế Thông tư số 10/2017/TT-BXD);

- Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ;

Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tài liệu đính kèm:
Hướng dẫn khai thông tin BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY.doc
Mẫu bản CBHQ.doc
Mẫu công văn.doc
Mẫu TB tiếp nhận.doc
Quy trình CBHQ.doc
Phu luc 1 Cac loai VLXD thuoc danh muc QCVN 16-2017-BXD.docx
Phu luc 2 Cac loai VLXD thuoc danh muc QCVN 16-2019-BXD.docx
Tải về tất cả tài liệu
Số lượng lượt xem: 10134