Thủ tục hành chính

Cấp Phép Xây Dựng

Giám Định Tư Pháp Xây Dựng

Hoạt Động Xây Dựng

Quy trình 1 Cấp lần đầu/ Cấp điều chỉnh hạng/ Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung/ Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (Ban hành kèm theo Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của Chủ tịch UBND TP.HCM) (07/12/2021)
Quy trình 2 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng/ do lỗi của cơ quan cấp) (Ban hành kèm theo Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của Chủ tịch UBND TP.HCM) (07/12/2021)
Quy trình 3 Cấp chuyển đổi Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân người nước ngoài (Ban hành kèm theo Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của Chủ tịch UBND TP.HCM) (07/12/2021)
Quy trình 4 Cấp lần đầu/ Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (Ban hành kèm theo Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của Chủ tịch UBND TP.HCM) (07/12/2021)
Quy trình 5 Cấp gia hạn/ Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (do mất, hư hỏng/ lỗi của cơ quan cung cấp) (Ban hành kèm theo Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của Chủ tịch UBND TP.HCM) (07/12/2021)
Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C (22/07/2019)
Thủ tục điều chỉnh Giấy phép hoạt động cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C (22/07/2019)

Hạ tầng kỹ thuật

Kinh Doanh Bất Động Sản

Nhà ở và công sở

Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước (22/07/2019)
Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP (Dự án có quy mô sử dụng đất từ 10ha đến dưới 50ha và có số lượng nhà ở dưới 2.500 căn...) (22/07/2019)
Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP: Dự án có quy mô sử dụng đất dưới 10ha (22/07/2019)
Thủ tục có ý kiến đối với danh sách dự kiến mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn Thành phố (22/07/2019)
Thủ tục công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư (05/03/2020)
Thủ tục công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư (05/03/2020)
Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ (22/07/2019)
Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố (22/07/2019)
Thủ tục thông báo dự án nhà ở đủ điều kiện được huy động vốn theo hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết (22/07/2019)
Thủ tục thông báo nhà ở đủ điều kiện bán, cho thuê mua đối với nhà ở xã hội hình thành trong tương lai (22/07/2019)
Thủ tục thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua đối với nhà ở thương mại hình thành trong tương lai (22/07/2019)
Thủ tục thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên phạm vi địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (22/07/2019)

Phát Triển Đô Thị

Phòng, chống tham nhũng

Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng

Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Vật Liệu Xây Dựng

Xử lý đơn