Thủ tục hành chính

Lĩnh vực Cấp Phép Xây Dựng

Lĩnh vực Giám Định Tư Pháp Xây Dựng

Lĩnh vực Hoạt Động Xây Dựng

Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III của cá nhân người nước ngoài (10/05/2023)
Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III (10/05/2023)
Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III (10/05/2023)
Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (10/05/2023)
Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (10/05/2023)
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng) (10/05/2023)
Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng) (10/05/2023)
Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (10/05/2023)
Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (10/05/2023)
Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (10/05/2023)
Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C (22/07/2019)
Thủ tục điều chỉnh Giấy phép hoạt động cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C (22/07/2019)

Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật

Lĩnh vực Kinh Doanh Bất Động Sản

Lĩnh vực Nhà ở

Bán ở nhà cũ thuộc sở hữu nhà nước (10/05/2023)
Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (10/05/2023)
Giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP (10/05/2023)
Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP (10/05/2023)
Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 của Nghị định số 99/2015/ NĐ-CP (10/05/2023)
Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (10/05/2023)
Thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (10/05/2023)
Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh (10/05/2023)
Thủ tục công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư) (10/05/2023)
Thủ tục thông báo dự án nhà ở đủ điều kiện được huy động vốn theo hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết (22/07/2019)
Thủ tục thông báo nhà ở đủ điều kiện bán, cho thuê mua đối với nhà ở xã hội hình thành trong tương lai (22/07/2019)
Thủ tục thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua đối với nhà ở thương mại hình thành trong tương lai (22/07/2019)

Lĩnh vực Nhà ở và công sở

Lĩnh vực Phát Triển Đô Thị

Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng

Lĩnh vực Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng

Lĩnh vực Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực Vật Liệu Xây Dựng

Lĩnh vực Xử lý đơn